08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 28
ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމުކަން އިހްސާސްވޭ: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އިހްސާސްވި އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ އަށް ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމު ކަން ބޮޑުވެފައި އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 27
ރާއްޖޭން މައިކްރޮސޮފްޓާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ސްޓާޓަޕްތަކާ ގުޅޭ ވެއްޓެއް ނުވަތަ އީކޯސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން މައިކްރްސޮފްޓާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 18
"އީގަވަމަންޓް ރަނގަޅުކުރަން އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ"

ރާއްޖޭގެ އީ-ގަވަމަންޓްގެ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވަން އެކަމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ގޮންޖެހުން ހުރި: މަލީހު

ކުޑަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެފައި ރަށްރަށް ފެތުރިފައި އޮތް ގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އޮންލައިންކޮށް ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 37
ދިރާގުގެ ނިންމުމުން އެކަށީގެންވާ ލުޔެއް ލިބޭނެ: މަލީހް

އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމުން، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު އެކަމަށް މިއަދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
އައިސީޓީގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ހާއްސަ ގްރޫޕެއް

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން "ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕް" އެކުލަވައިލައި، އެ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
ކެމިކަލް ހުއްދަ އަށް އެދޭ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުއްދަ އަށް އެދެވޭ "މަކުޑި ސިސްޓަމް" އަޕްގްރޭޑުކުރަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 14
ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތަށް އޮންލައިން ނިޒާމެއް ހަދަނީ

ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތުތައް އޮންލައިންކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 14
މަލީހު، ފޯނަކީ ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ހެދިޔަ ނުދީ

މައިންބަފައިން ގެންގުޅޭ ފޯނުން ގޭމު ކުޅެ، އިންޓަނެޓަށް ވަނުމަށް ދަރިންގެ އަތަށް ނުދިނުމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާގެ އިލްތިމާސަކީ މައިންބަފައިންގެ ފޯނަކީ ކުޅޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި، ދަރިންނަށް ނުދިނުމެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 24
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ހެއްދުމަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އޮޓަމެޓިކުން ލިބޭ ގޮތަށް، ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަށް މިއަދު އެޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

July 01, 2020 13
ހަވާލުކުރި ކަންކަން ރަނުންރަނަށް ފުއްދައިފިން: މަލީހު

ބައެއް ވަޒީރުންގެ އަމަލުތައް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް ނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ފެންނާތީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވުމުން، ވައުދުތައް...

July 01, 2020 27
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ މުއްދަތެއް އެބައޮތް: މަލީހް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ...

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ "ގެމެން" މޮޑިއުލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 16
ރާއްޖެ-އިންޑިއާއާ ދެމެދު އާ ކޭބަލެއް އަޅާނެ: މަލީހް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިހާރު އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މިހާރު ވަނީ އައުޓްޑޭޓް ވެފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ އާ ކޭބަލެއް އަޅާނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 12
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވެ، އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެކައުންޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއއައިޓީ) ން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 55
މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 37
އިންޓަނެޓް އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މަލީހް

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު...

May 10, 2020 52
މަލީހު ބައިވެރިވި ކޮމެޓީގައި ވެސް އިންޓަނެޓްގެ ހުރަސް!

އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް އިންޓަނެޓުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ، ކުރިއަށް ގެންދަން...

04 މެއި

May 04, 2020 24
ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ދިނުމަކީ އެދުމެއް: ފައްޔާޒް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބިލް ނުދެއްކުނަސް އާންމުންނަށް އެ ހިދުމަތް ކަނޑާނުލުމަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓާ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 24
އެޗްޕީއޭގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މި ދުވަސްވަރު އެންމެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 18
ޑިވެލޮޕަރުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19 އިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 4
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭ ޕްލެޓްފޯމެއް އާރްއޯއެލް އިން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރްއޯއެލް) އިން ތައާރަފްކޮށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 9
ސިވިލްސާވަންޓުންގެ މަސައްކަތަށް އުރިދޫން ހިލޭ އިންޓަނެޓް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހިފައިވާތީ، ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުރީދޫ އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިލޭ އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.