13 ޖޫން

June 13, 2019 11
އެމްޑީޕީގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކުރުން ގޯހެއް ނޫން

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލުވުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 3
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފައެއް ބޭނުންވާތީ އިސްލާހަށް ވޯޓަށްނޭހި

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، އެ ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިވާ ގޮތަށް އާންމު މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ކޮމިޓީން ގެނައި އިސްލާހަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 21
މަޖިލިސް ހޭލައިފި، ވަޒީރުންނަށް ސުވާލުތަކެއް!

ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ފުލުފުލުގައި މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރަން ޖެހެނީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި، އެ ބޭފުޅުން ކުރިން "މުށުތެރެ"...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 12
19 ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ ނައިބަށް ރުހުން ދީފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ 19 ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

December 04, 2018 4
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފަށައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުގެ 19 ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. މި...

December 04, 2018 16
ވަޒީރުން ވައްކަން ކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޣަފޫރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހުން ނުދޭނެ ކަމަށާއި ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ޖެހިލުން ވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 3
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 6
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 8
ވަޒީރުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމް ބޮޑުކޮށްފި

ވަޒީރުންނާއި ވަޒީރުންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށް ދައުލަތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޚަރަދު ކުރާ އަދަދު 24،000ރ. އަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 26
ވަޒީރުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމް ބޮޑުކުރަނީ

ވަޒީރުންނާއި ވަޒީރުންގެ އާއިލާތަކުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށް ދައުލަތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޚަރަދުކުރާ އަދަދު 24،000ރ. އަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 37
މަގާމާ އެކު ފައިސާވެރިންނަށް! ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

ދައުލަތުގެ މަގާމެއް ލިބޭ އިރަށް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށް ވެގެންދާ މީހުން އެހާ ފަސޭހަ އިން ފާޑުކިޔުންތަކުން ރެކިގަންނަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ގޯއްޗާއި ފްލެޓާއި ކާރު ފަދަ އަގު ބޮޑު މުދާ މިލްކުކުރަނީ ހަމަ ހަލާލު ފައިސާއިންނޭ ބުނެލާފައި އެ މީހުންނަށް ފަރުޖައްސާލެވެނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

05 ޖޫން

June 05, 2017 5
އަހަރެއް ފަހުން ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރަން އެޖެންޑާކޮށްފި

އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން، ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 42
އޭޖީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޒީރުން ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 56
ސަބަބެއް ނެތި، ވަޒީރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އޭޖީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ނަގާ އިމްޕީޗްމެންޓް ވޯޓަކުން އެކަނި ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު [ވޯޓް އޮފް ނޯ ކޮންފިޑެންސް] އަކުން ވަޒީރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 3
އަޒްލީނާއި މުންދުއަށް ރުހުން ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދަށާއި ރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

August 08, 2016 3
އަޒްލީނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 1
ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 29
އިސް ވެރިންގެ އިންޝުއަރެންސް ބޮޑުކޮށްފި

ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްތައް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ އިސް ބޭބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްގެ ޕްރީމިއަމް ފީ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެގެން ދާނެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 22
ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ބޮޑުކުރަނީ

ވަޒީރުންނާއި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް ބޮޑުކުރަން...

July 18, 2016 21
މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ޕީއެސް އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

މިނިސްޓަރުންގެ ލަފައާ އެކު، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު...