30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 5
ދަތުރުތަކެއްގެ މައްސަލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ޕްރައިވެޓް މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި އަގު ބޮޑު ދަތުރުތަކެއް ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޓޮމް ޕްރައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 3
ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ވިޖެޔެދަސާ ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 2
ރަށްވެހިކަމުގެ މައްސަލާގައި ވަޒީރުކަން ދޫކޮށްލައިފި

ސިޑްނީ (ޖުލައި 27) - އެހެން ގައުމެއްގެ ރަށްވެހިކަން އޮތްކަން އެނގުމާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވަޒީރަކު މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 5
އަހަރެއް ފަހުން ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރަން އެޖެންޑާކޮށްފި

އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން، ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 2
އައިއެސްގެ ހަނގުރާމައާ ބެހޭ ވަޒީރު މަރާލައިފި

ދިމިޝްގު (މެއި 24) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމައާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަބޫ މުސާބު އަލް މަސްރީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 42
އޭޖީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޒީރުން ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 56
ސަބަބެއް ނެތި، ވަޒީރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އޭޖީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ނަގާ އިމްޕީޗްމެންޓް ވޯޓަކުން އެކަނި ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު [ވޯޓް އޮފް ނޯ ކޮންފިޑެންސް] އަކުން ވަޒީރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ވަޒީރަކު މަރާލައިފި

މޮގަދިޝޫ (މެއި 4) - ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއްގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ޒުވާން މިނިސްޓަރު މަރާލައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 4
ސައުދީ ވަޒީރަށް 3-10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 25) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސިވިލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުން މި ހަފުތާގައި ދުރުކުރި ޚާލިދު އަލް އަރާޖަށް 3-10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވަކީލުންނާއި ގާނޫނީ ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ޓޫރިސްޓުން ސްކާޓް ނުލުމަށް މިނިސްޓަރަކު އެދިވަޑައިގެންފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 30) - ބޭރު ގައުމުތަކުން ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުން އިންޑިއާގައި އުޅޭ އިރު ސްކާޓް ނުލުމަކީ ސަރުކާރުން އެދޭ ގޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަލްޗާ މިނިސްޓަރު މަހޭޝް ޝަރުމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 3
އަޒްލީނާއި މުންދުއަށް ރުހުން ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދަށާއި ރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

August 08, 2016 3
އަޒްލީނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 1
ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 29
އިސް ވެރިންގެ އިންޝުއަރެންސް ބޮޑުކޮށްފި

ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްތައް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ އިސް ބޭބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްގެ ޕްރީމިއަމް ފީ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެގެން ދާނެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 22
ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ބޮޑުކުރަނީ

ވަޒީރުންނާއި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް ބޮޑުކުރަން...

July 18, 2016 21
މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ޕީއެސް އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

މިނިސްޓަރުންގެ ލަފައާ އެކު، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު...

12 ޖޫން

June 12, 2016 4
ރައީސް އަށް ހަދިޔާ ދިން ދެ ވަޒީރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގުއަޓަމާލާ ސިޓީ (ޖޫން 12) - ގުއަޓަމާލާގެ ކުރީގެ ރައީސް އޮޓޯ ޕެރޭޒް މޮލީނާ އަށް ހަދިޔާ އަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދިން ކުރީގެ ދެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.