25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 16
ބޭރުގެ ބަޔަކަށް އެއާޕޯޓުތައް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަން ބޭރުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުން އަދި ނެތް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 20
ޕިކްނިކް ރަށަށް ދެވޭ އަގު 80ރ. އަށްވުރެ ކުޑަވާނެ

ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ރަށަށް ދެވޭ ޓިކެޓުގެ އަގު 80ރ. އަށްވުރެ ކުޑަވާނެ ކަމަށް، އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ބުނެފި އެވެ.

November 12, 2019 26
ދަތުރު ދާނެ ޚާއްސަ ރަށެއް ހަމަޖައްސަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ދަތުރު ދާނެ ޚާއްސަ ރަށެއް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 32
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހެދުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ހިއްކާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރު ދިއުމަށް ހަމަޖެއްސި ރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
މަސީގެ ތިން ވަނަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) އިން ކޮންފަރެންސެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 5
މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރާ އެކު ބީޗެއް ހަދައި ދެނީ

ހަލާކުވެފައި އޮންތަނާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ އަވަށުގައި މޫދަށް އެރޭނެ ހިތްގައިމު ބީޗެއް ވެސް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ބަނދަރު ހަދާ ކުންފުނި ހެވީ ފޯސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 5
އައްޑޫ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލަށް

އައްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސާވިސްގެ އާ އޮނިގަނޑަށް ފައްތަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކައް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 61
ބޮސްކާލިސް، އިހުތިޔާރުކުރީ ނެދަލެންޑްސްގެ ލޯނެއް ނަގާތީ

ގުޅިފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ބީލަމަށް ނުލައި 53 މިލިއަން ޑޮލަރު (817 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކުރި އެއް ސަބަބަކީ އެ ގައުމުގެ އައިއެންޖީ ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިގެން އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 15
ގުޅިފަޅު މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ގޮތް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި ގުޅިފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކުރީ ކީއްވެތޯ ބަލަން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 133
ގުޅިފަޅު ހިއްކަން 53 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބޮސްކާލިސްއަށް

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ބިޑަކާ ނުލައި 53 މިލިއަން ޑޮލަރު (817 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިންްޓާ ކޮންޓްރެކްޓިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 37
ސަރުކާރުގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގައި އަޅާ 185 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހަދަން ޗައިނާގެ ހުނާން އިންޖިނިއަރިންއާ، ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
އައްޑޫގެ ދެ އަވަށެއް ގިރާތީ ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދަނީ

އައްޑޫ ހިތަދު އާއި މީދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެސް އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީއޯއީ) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 17, 2019 10
ލ. އަތޮޅުގެ 3 ކޯޒްވޭގެ އީއައިއޭ ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށް ގުޅުވާލުމަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކޯޒްވޭތަކުގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް އަދި ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަން އެންވަޔަރްމެންޓް...

October 17, 2019 4
ބާރަށުން ރުއްގަސް ނެގި ފަހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

ބާރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނެގީ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބޭނުމަށް، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުއްދަ ނުދޭކަން އެނގި، އެންވަޔަރަމެންޓް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 8
ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެކީ އެކައްޗަކަށް ބިން ހިއްކުން

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އިރުއިރުކޮޅާ ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އެކީ އެކައްޗަކަށް ބިން ހިއްކައި ނިންމުން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
އާކިޓެކްޓުންގެ ޖަމިއްޔާ ޕްލޭނިންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އާކިޓެކްޓުން ބައިވެރިވާ ޖަމިއްޔާ "މޯލްޑިވްސް އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން" ފަންްނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފި އެވެެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ތެޔޮ ބައުޒަރު އިތުރަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

މާލޭގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބައުޒަރުތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމަށާއި އިތުރަށް ތެޔޮ ބައުޒަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުން ހުއްޓާލަން...

October 02, 2019 30
ހާޖަރާގެ ތަޅާލައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ބާވެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިފައިވާ، ހ. ހާޖަރާގެ ތަޅާލައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
147 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފި

ގާތްގަނޑަކަށް 147 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެކި މަޝްރޫއު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ތަފާތު ކުންފުނިތަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 32
ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގާ ބިން ހަވާލުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހުރި ބިން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ހެދުން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 16
މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރުގެ މާސްޓަޕްލޭން ހަދަނީ

މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރާއި ގުޅިފަޅުގެ މާސްޓަޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 22
ބާވެފައިވާ 11 ގެޔަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޮނުވައިފި

ބާވެ، އާއްމުންނަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 11 އިމާރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 12, 2019 1
ގާދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ތ. ގާދިއްފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 21 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

September 12, 2019 7
މިހާރު 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދޭ

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހއ. މޮޅަދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު، 26 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.