03 މެއި

May 03, 2020
މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުރުވި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 36.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 17
ދެ ރުފިޔާގެ ނޫޓު ވެސް އަންނަ މަހު އުވޭނެ

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ކުރީގެ ނޫޓްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ދެ ރުފިޔާގެ ކަރުދާސް ނޫޓު ވެސް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެ ރުފިޔާގެ ކޮއިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުންޏެވެ.