19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 32
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ފައިސާ ދޮވުން

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކަށް "ފައިސާ ދޮންނަން" އެހީވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ވިޔަފާރި ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލައިލުމުންނެވެ. ފައިސާ ދޮވުމޭ މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނާ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 56
މަނީލޯންޑެރިންގެ އަމަލެއް ނުހިނގާ: އެމްއެމްއޭ

އަލް ޖަޒީރާ އިން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ގައި، މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރިޔަސް، އެފަދަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިނގާފައި ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ފައިސާއެއް ވަދެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 8
ރަސްމީ ރިޒާވުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވި

މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން 10.8 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވެ، ޖުމްލަ ރިޒާވްގެ އަދަދު 611.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

September 01, 2016
އެއް މިންގަނޑެއްގެ ޗެކު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބޭނުންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޗެކްތައް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކުން އެ ޗެކްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 41
ހައްލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ކުރިއަށް!

ދިވެހިންގެ އާންމު ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރަން ޖެހޭ އެއްޗިއްސަށް މަހަކު އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާ މިންވަރާ ގާތަކަށް ވެސް ބޭންކުތަކުން ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. ބޭންކްތަކުން ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޑޮލަރު ހުރި މީހުން އެ އެއްޗެހި އަޅާލަނީ ކަޅު ބާޒާރަށެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ޗެކް ކްލިއާކުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހު

މިހާރު މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ޗެކް ކްލިއާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށް ކްލިއާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ޗެކުތައް އެއް ދުވަސް ތެރޭ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ޗެކުތައް އެއް ސައިޒަކަށް އަދި އެއް ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، އޮޓޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ހައުސްއެއް މެދުވެރިކޮށް އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން ފަށާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 4
ސީބީއެމްގެ ވިޔަފާރި ފެށުން ސެޕްޓެމްބަރު 26އަށް

ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) ގެ ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 27
ޑޮލަރު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް ކިޔޫ ދަމާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޖަށް ފުރާތީ ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވެ، ބޭންކުތަކުގެ ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔޫ ދަމާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ބޮޑު ޗުއްޓީގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ބޭހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރީ ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 19
50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމެއް

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި އަދި އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި ލޯނު ލިބޭ ސްކީމެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 25
ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވް 11 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭންކުތަކަށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޑޮލަރު ވިއްކުން އިތުރުވުމުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގެ ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވް 11 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ކުރީގެ ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަރުދާސް ނޫޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓު ފިޔަވައި އެހެން ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 1
އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައި ވިޔަސް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކުތައް އެ ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 2
ބޭންކުތަކުން ނޫޓުތަކަށް ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަދަލު ދެނީ

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަރުދާސް ނޫޓުތަކަށް އަންނަ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުތަކުން ބަދަލުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 17
ދެ ރުފިޔާގެ ނޫޓު ވެސް އަންނަ މަހު އުވޭނެ

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ކުރީގެ ނޫޓްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ދެ ރުފިޔާގެ ކަރުދާސް ނޫޓު ވެސް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

July 21, 2016 6
ނޫޓުތައް ބަދަލުކޮށްދޭން އެމްއެމްއޭ އިން އަތޮޅުތަކަށް

ކުރީގެ ކަރުދާސް ނޫޓު ސީރީޒްގެ ތެރެއިން 5ރ. ފިޔަވައި އެެހެން ނޫޓުތައް ރަންދިހަފަހެއްގެ ނޫޓުތަކަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބައެއް...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 12
ރިޒާވް 10 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 10 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 15
ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ގަވަރުނަރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި...

June 23, 2016 23
ގަވަރުނަރު "ފިއްލަވަން" އުޅުއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް "ފިއްލެވުމު"ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން އޭނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އުޅުއްވާ ކަމަށް...

13 ޖޫން

June 13, 2016 6
ބޭރުން 339 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާނެ

ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި 339.2 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ބިދޭސީން 363 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 363 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ބަންދު ސަލީމް އިސްކޮށް، ސޮލަރެލްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތައް ހިންގެވުމުގައި ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބަންދު އިބްރާހިމް ސަލީމް (ބަންދު ސަލީމް) އަކީ މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާ އަލަށް ފެއްޓެވި ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިންނަކީ ވެސް މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ...