05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 24
ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ބޮންޑް ގަތުމުން ރިޒާވް ދަށަށް

އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދައްކަން މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑް ގަތުމުން، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

January 05, 2017 1
އެމްއެމްއޭ އިން ހޯމައިގެ ނިޔަލަށް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުވެރިންނަށް އެއާޕޯޓުން ޑޮލަރު ދޫކުރާ ގޮތަށް ހެދިޔަސް، އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ޑޮލަރު...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 18
ވަގުތުން ޑޮލަރު ދޫކުރަން އެމްއެމްއޭ އިން ފަށައިފި

މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ދާ ދަތުރުވެރިންނަށް ވަގުތުން ޑޮލަރުު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 27
ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހަރަދުގެ ސާވޭ ފަށައިފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހަރަދުތައް ދެނެގަންނަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކުރާ ސާވޭ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 8
އެމްއެމްއޭ އިން 13 މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ވިއްކައިފި

މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެކަނި ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކަން ފެށިތާ އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 12
ގާނޫނާހިލާފަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

މަނީ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ ބަޔަކު ފަޅާއަރައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

December 19, 2016
އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތީގައި ބޭންކުތައް ބަންދު

އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކާއި ބޭންކުތައް ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 12.5 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ކުރި ހަރަދު 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 4
ދިވެހިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭ މި މަހު

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ދިވެހިން ހޭދަކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ސާވޭ މި މަހު 24 އިން 30 އަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 6
އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް!

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މަހު މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 15
އެމްއެމްއޭ އިން 1.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކައިފި

މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެކަނި ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކަން ފެށިތާ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2،600 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓިކެޓަށް 1.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 54
ޑޮލަރުގެ ދިގު ކިއޫ ގެއްލިއްޖެ، ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ޑޮލަރު ކިއޫ އަށް އެރީ ތިން ވަނަ ފަހަރަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ދެ ދުވަހަކު ކިއޫގައި ހުރެ އެތައް އިރެއް ވީއިރު ވެސް ނަމްބަރާ ލައްވާނުލުމުން އެނބުރި ގެ އަށް ދިޔައީ އެވެ. އަންނަ ހަފުތާގައި އަނބިދަރިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އާއިލާގެ ހަތް މީހުންނާ އެކު އަވަށްޓެރިި ލަންކާ އަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ފުރަން ވާއިރަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 6
އޮޓަމެޓިކުން ޗެކު ކްލިއާކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކަކަށް ޖަމާކުރާ ޗެކުތަކަށް އޮޓަމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ހައުސްއެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން މިއަދު ފަށައި ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓުގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 17
އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނައިން ލާ ފަންޑެއް ހަދަނީ

އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލައިގެން، ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަންޑެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 42
ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުކުރާކަށް ނޫޅެން: އެމްއެމްއޭ

ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 46
ދަރަނި މައްޗަށް، އަދިވެސް މައްޗަށް، ކަންބޮޑެއްނުވޭ؟

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މަހުން މަހަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭ މިންވަރަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ ހަރަދުތައް ބޮޑެވެ. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަދި މަގު ހެދުމާއި މާލޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާއި ހުޅުލެ ބްރިޖާއި އައިޖީއެމްއެޗާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޔަ ބިލްޑިންގް ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތަކާ ހެދި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް!

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރުވެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު. ފައިދާގެ ގޮތުގައި 42.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
އެތެރޭގެ ދަރަނި 24.5 ބިލިއަން އަރައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖައްސަން ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުންނާއި އެހެން އިދާރާތަކުން ނެގި ދަރަނީގެ ޖުމްލަ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު 24.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، އެ މުއްދަތުގައި ވިއްކި ޓީ ބިލާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އަދަދު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 20
ބޭންކިން ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ: އަޒީމާ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 8
ކޮމާޝަލް ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރައުސްމާލަކާއެކު ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް)ގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 23, 2016 10
އާންމު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީގެ ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ އެއް ބޭންކް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.