30 ޖޫން

June 30, 2016 45
ކޮރަޕްޝަންގައި ރަށްތައް ދޭތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސް ކުރިޔަސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ދޭތަން ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 30, 2016 37
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ކުރަން ބޭނުން. ކުރެވޭނެތަ!

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަބަދު ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮވެ އެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަރަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވުމުގައި އެއް ފުލުހަކާއި އަނެއް ފުލުހަކާ ތަފާތުވެ އެވެ....

June 30, 2016 3
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގައުމުގެ ރީތިކަން ވިއްކާ ހުސްނުކުރޭ!

އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވި ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ؛ "ފައިސާ ބޮނޑި" ހިފައިގެން އެތައް ބަޔަކު އާދެ އެެވެ. ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ. ރިސޯޓު ހަދަން ރަށްރަށް ހޯދާށެވެ. ސަރުކާރުގެ...

28 ޖޫން

June 28, 2016 83
ރިޝްވަތުގެ ތަހުގީގު ކުރާތީ އޭސީސީ އަށް އިންޒާރު ދީފި

ރަށްްތައް ދޫކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބެއްސެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި މެމްބަރާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސުވާލު ކުރަން ނިންމުމުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 8
ބޭންކުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފު ހުރީ އެހެން ބަންދެއްގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އާންމުކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފ. ނިލަންދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރަކަށް ކުރިން ހުރި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަދިވެސް ދޫކޮށްލާފައި ނުވަނީ އެހެން...

23 ޖޫން

June 23, 2016 24
އަދީބާއި ޒިޔަތު 8 އަހަރަށް ހާމިދު 2 އަހަރަށް ޖަލަށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ އެންމެން ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 3
އަދީބު، ޒިޔަތު، ހާމިދަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ ރޭ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ ރޭ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 30
ކޮލަމް 27: ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެހެން "ސަރުކާރެއް"

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއްޖެ ނަމަ އޭރު އޭގެ ހައްލު އޮތެވެ؛ އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އެވެ. ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އެތަނުގައި އޭރު (އެއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ނޮވެމްބަރު 2013 އިން ފެށިގެން މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު 24 އާ ހަމައަށް) ހިންގެވި...

13 ޖޫން

June 13, 2016 26
ވަގަށް ނެގި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު އާ އަހަރުގެ ޝޯތަކަށް!

މިދިއަ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ބޭއްވި ޝޯތަކަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

June 13, 2016 97
ފަސް މިނެޓް: މި ފަހަރު ވެސް އަދީބުތޯ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކަމުގައި ބުނެވެ އެވެ....

June 13, 2016 131
އެސްއޯއެފްގެ ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ މުއާމަލާތްތައް!

އެއް ދުވަހެއްގެ ދެ ގަޑިއެއްގައި ހިންގާފައިވާ ދެ މުއާމަލާތެވެ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ؛ 324،000 ޑޮލަރު (4.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ. އެކައުންޓަށް ފައިސާ ވަންނަނީ...

12 ޖޫން

June 12, 2016 19
ދިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ހިފީ ސުވާލެއް ނެތި

"ބްރޭކިން ބޭޑް" ސިލްސިލާ ބެލި މީހަކަށް ވިއްޔާ އެއް ކަމެއް ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. ހައްގު ނޫން ގޮތެއްގައި ހޯދާ ފައިސާ އަށް އާއިލާ ތެރެއިން ވެސް ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާ މަންޒަރެވެ. މަސްތުވާތަކެތި އުފައްދާ ފިރިމީހާގެ ސަބަބުން އާއިލާ އަށް ކުރިމަތިވި ހަމަނުޖެހުމާއި ލޯބި ނެތިގެން ދިޔަ ގޮތެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވެސް އެ ފައިސާގެ އެންމެ...

10 ޖޫން

June 10, 2016 3
އަދީބާއި ޒިޔަތާއި ހާމިދަށް ހުކުމް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ހާމިދު އިސްމާއިލާއި އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މި ރެ އަށް...

June 10, 2016 1
އަދީބާއި ޒިޔަތާއި ހާމިދުގެ މައްޗަށް މިރޭ ހުކުމް ކުރަނީ

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާއި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

08 ޖޫން

June 08, 2016 8
ނަސަންދުރައާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމައި މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހުރި ތަން އިތުރު ބިމަކާ އެކު 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ހެދި އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައި އޮތަސް އެތަން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ، ޚިޔާނާތުގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ހާމިދު އިސްމާއިލާއި އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް...

June 04, 2016 10
އަދީބުގެ ދެ ޝަރީއަތެއް ސިއްރުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބާއްވަން އޮތް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ދެ ޝަރީއަތެއް އެ ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 9
"ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބައެއް އަދީބާ ހަވާލުކުރިން"

ދެ މީހަކު ހެކިބަސް ދިން ގޮތުގައި ހާމިދުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެމްސީއެމް އަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި. އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ފަހު އަދީބަށް އެއިން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިން ޗެކް ދޫކުރި ކަމަށާއި އެ ޗެކްތައް ލިޔެދިން ކަމަށް އެ ދެ މީހުން ބުނި.

31 މެއި

May 31, 2016 22
ހިޔާނާތުން އިތުރު ކަމެއް، ފުލުހުންނާ އެކު ތަހުގީގެއް!

މިއީ އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ. ރިޕޯޓް އާއްމުކުރާއިރު ފައިސާ ދައުރުވެފައި ހުރި ގޮތް އެނގޭނެ. ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އާއްމުކުރި އަދަދާ މާބޮޑު...

May 31, 2016 35
ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނާ ސުވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 7
ޝަރީއަތް އަވަސްކުރަނީ ވަކި ދިމާލަކަށް ގެންދަން: އަދީބު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކި މިސްރާބަކަށް އެ މައްސަލަ ގެންދަން ކަމަށް އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 25, 2016
ހާމިދުގެ ދިފާއީ ހެކިންނަށް އަޒީމާ އާއި އެންޑްރޫގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލް، ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު...

May 25, 2016 1
ފުށިދިއްގާގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

އދ. ފުށިދިއްގާގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދައުލަތަށް އަންގައި، ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމާ އެކު،...

19 މެއި

May 19, 2016
ކުންފުންޏެއްގައި އޮތް އައްލާމްގެ ހިއްސާ އަތުލަނީ

ފުލުހުންނަށް ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ) ގެ ނަމުގައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ކުންފުނީގައި އޮތް 35 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޭނާގެ...

May 19, 2016
އަދީބު، ޒިޔަތު، ހާމިދުގެ ލޯޔަރުންނަށް އިންޒާރެއް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި...