17 މެއި

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 11
ވެލިދޫ ފެސިލިޓީގެ ދެ މީހަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލަނީ

އއ. ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 60
ސިފައިންގެމީހާ އާއި ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ނުުބަލާ

އއ. ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހިނގި ކަމަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.