11 މާޗް

March 11, 2020 24
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އޮތް ފޮއްޓެއް ފާސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ޑަސްބިނެއްގެ ކައިރީގައި، ގޮތް ނޭނގޭ ފޮއްޓެއް އޮތުމުން ސިފައިން އެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.