17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 16
ފިހާރަ އެނދުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގައި ހުންނަ ޑެލްރިއޯ ފިހާރައިގައި އިއްޔެ އަލިފާން ރޯވެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 18
ތިން އޮފިސަރަކު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ކަމަށް

ސިފައިންގެ ތިން އޮފިސަރަކު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ކަމަށް އަދި ކާނަލްގެ ރޭންކަށް ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 4
އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ތިން މަނަވަރުގެ ސިފައިންނާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަަކާތްތަކެއް މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 86
ސިފައިންގެ ޗީފަށް ކޮންމެއިރަކު ވެސް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނެ

ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ ގޮތް ބެލުމަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަަކަށްވާތީ، އެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށް ބޭނުން އިރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ބާރު ސިފައިންގެ ޗީފް އަހްމަދު ޝިޔާމަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން...

26 މާޗް

March 26, 2017 72
ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނަން: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމުވެފައި އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގައިލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 59
ވޯޓުނުލާ ގޮތަށް ހަދަން ސިފައިން ތާއީދުކުރޭ: މިނިސްޓަރު

އިިންތިޚާބުތަކުގައި ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ސިފައިން ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 6
ކާޑު ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް

ކާޑު ބަރުކޮށްގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި "އިނާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ރޭ ފަތިހު ފަރަށް އަރައި، ދޯނީގައި ހުރި ބައެއް ކާޑުތައް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 14
ސިފައިންގެ ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް ނިންމަން އެލިއާ އަށް

ބަންޑާރަ ކޮށީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް 133 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 12
ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެ

ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް 13 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅުނިކޮށް ގެއްލިގެން އިއްޔެ ހޯދަމުން ދިޔަ އައްޑޫ މަރަދޫ ދޯނި ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 4
މަރަދޫ ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ

ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް 13 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅުނު އައްޑޫ މަރަދޫ ދޯންޏެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 8
މައުމޫންގެ ސެކިއުރިޓީ ހުއްޓައެއް ނުލާ: އެމްއެންޑީއެފް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައި ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 29
"ކަޅުއޮއްފުންމި" ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށް 2015 އަހަރު ބަން "ކަޅުއޮއްފުންމި" ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 14
ބޮޑީގާޑުން ފުރުން މަނާކުރުމުން ފްލައިޓް ފުރުން ޑިލޭވި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ އެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅުނު އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީން ފުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މައުމޫން ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި މަތިންދާބޯޓު...

March 08, 2017 44
ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން މައުމޫނަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުދިން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ފުރާވަަޑައިގަންނަވަން ސެކިއުރިޓީ އަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން އެމްއެންޑީއެފުން އެކަން ހަމަޖައްސައިނުދިނުމުގެ ސަބަބުން...

06 މާޗް

March 06, 2017 1
ކަނޑުއޮތްގިރި ފެކްޓަރީގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯ އިން ހިންގާ މަސް ފެކްޓަރީގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

March 06, 2017
ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުން ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުން ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 83
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިންޖުކުރަންވީ ސިފައިން އެކަންޏެއް ނޫން

އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ އިން މައިގަނޑު ތިން ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހައްގަކީ، އިންތިޚާބުތަކުގަ އާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގެވެ. ދެ ވަނަ ހައްގަކީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގެވެ. ތިން ވަނަ...

02 މާޗް

March 02, 2017 62
ސިފައިންގެ ފަރާތުން ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދާކަށް ނޫޅެން

ސިފައިންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށާއި ސިފައިންގެ ފަރާތުން ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 40
ސިފައިންގެ ހައްގު ނިގުޅައިގެންފި ނަމަ އިހްތިޖާޖުކުރާނަން

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިފައިންގެ ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ސިފައިންގެ އަތުން ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފި ނަމަ އެ ހައްގު ހޯދައިދޭން އިހްތިޖާޖުކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 41
ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ސިފައިންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި އަހަރު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު މިރޭ...

February 28, 2017 22
ފަސް މިނެޓް: މިއަށް ވުރެ ޒިންމާދާރު ވާންވެއްޖެ!

ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައި ނުކިޔާނީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ކޮށްލަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 38
ގެއްލުނީކީ ނޫން، އައިނަކާ އެކު ބޭރަށް ދެވުނީ: ކެޔޮޅު

ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ގެއްލުނީ ނޫން ކަމަށާއި މަސް އައިނެއްގައި ޖެހިގެން ތަންކޮޅެއް ބޭރަށް ދެވުނީ ކަމަށް އެ ދޯނީގެ...

February 27, 2017 35
"ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް "ގެއްލިގެން" އެމްއެެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ރިޕޯޓް ކުރި "ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ރޭގައި ފެނިއްޖެ އެވެ.