10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 75
ސިޔާސީ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން ސިފައިންނަށް މަނާކޮށްފި

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރު މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން ވެސް ސިފައިންނަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައި

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ޑިފެންސްގެ އިމާރާތަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތް ބިނާކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ބުނި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 24
ރޮކެޓެއްގެ ބަޔަކާ ވައްތަރު އެއްޗެއް ލައްގައިފި

ރޮކެޓެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ވިލަމަންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ކައިރި އަށް ލައްގާފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 3
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ވަގުތީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 12
ހުޅުލެ ކައިރިން ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ

ހުޅުލޭ ކައިރިން ރާޅު ޖަހާ ހިސާބުން އަތު ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 92
ސަލާމަތީ ބާރާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާތީ ލޫކަސް ހައްޔަރު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް) މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 12
"ހާދަރު"ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ ދައްކައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ސިނަމާގައި ޝޯތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 35
ވަކިކުރާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވަޒީފާ ދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
އެއްބާރުލުން ދޭން ސިފައިންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރި އަށް ގެންދިއުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި...

July 19, 2016 10
ސިފައިންނަށް ހުރިހާ ތަނަކުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ސިފައިންނަށާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ނުދެވޭ ހިދުމަތްތައް، ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ އެހެން ތަންތަނުން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 22
މުލަކުގެ ދުން އަރާ ގެއިން އާތު ރޮޑެއް ނަގައިފި

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ދުންއަރާ ސަބަބު ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ސަރަހައްދު ކޮނެގެން، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ފޫޓުގެ އާތު ރޮޑެއް ރޭ ނަގައިފި އެވެ. އާތު ރޮޑަކީ، ކަރަންޓުގައި...

July 17, 2016 53
"ހާދަރު": ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމާއި އަމިއްލަ އެދުން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ތާރީހު ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ އަނިޔާވެރި...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 11
"ހާދަރު"ގެ "ކޮންމެ ހިނދެއް" ބަލާލަން ވާނެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިރޭ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެވެ. އޮލިމްޕަހާ އާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި މިރޭ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާއިރު ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން "ކޮންމެ ހިނދެއް" މި ވަނީ އާންމުުކޮށްފަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016
މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ!

މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުކުުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 5
"ހާދަރު" އިން ފެންނާނީ ކޮން ބައެއް؟

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމް ހާއްސަވާ ދެ ތިން ސަބަބެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އަދި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ކާސްޓުންނަށް ވެސް ކުރު ގޮތަކަށް ބަލާލުމަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
"ހާދަރު" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ މާ ވަރުގަދަ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ރިލީޒް ކުރަން ހަ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 17
"ހާދަރު"ގެ ޓިކެޓް 100ރ. އަށް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 5
ޒަމީރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގައި ބޮންް ގޮއްވާލުމުން، ލޯންޗްގައި ހުރި މުހިންމު ހެކިތަކެއް ހުއްދަ ނެތި ގެންދިޔަ މައްސަލާގައި ޖަލު ހުކުމް އައިސްފައިވާ ސިފައިންގެ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން މޫސާ ޒަމީރު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިއްޔެ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 4
"ހާދަރު" ގެ ކްރޫ ލަންކާ އަށް

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ހާދަރު" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން ފިލްމުގެ ކްރޫ ރޭ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
"ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް ޖުލައި އެކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާނެ

އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒް ކުރާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 43
އިންޑިއާ އިން ދިން އެއް ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ؟!

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ތެރެއިން އެކަތި އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ސަރުކާރުން ވިސްނަމުން ދާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 3
ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވިލިމާލެ އާއި ފޭދޫ ފިނޮޅާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި 15 މީހަކަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.