21 މެއި

May 21, 2020 8
މުނިފޫހިފިލުވަން ދިރާގުން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް "ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ދިރާގުން "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ލަވަތަކެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން އަޑު އަހާލެވޭ "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
މަގޭ މެމޯ: ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ދިރާގުން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

ދިރާގުން "މަގޭ މެމޯ" ގެ ނަމުގައި، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާނެ ފަސޭހަ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 4
ހައުސިންގެ އެޕް ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެޕްލިކޭޝަން، "ފަސޭހަ މަގު" ބޭނުންކުރާއިރު އިންޓަނެޓް ޗާޖްނުކުރާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.