12 މެއި

May 12, 2019 2
ބޭނުންނުކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޯނުގައި އެބަ އިންތަ؟

އަޖުމަބަލަން ފޯނަށް އަޅާ ކިތަންމެ އެޕްލިކޭޝަނެއް، ހަނދާންނެތި އެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރެ އެވެ. ފޯނުން ޖާގަ ހުސްވެދާނެ ކަމަށް ބިރުން، އެއިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮހެލާ ހިސާބަށް ނުދާތީ އެވެ. ފޯނުގައި ޖާގަ ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރީ މެސެޖެއް ނުލިބުމަކީ ވެސް އެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެވޭ ސަބަބެކެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 2
"ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +" ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯނެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، "ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +" އަކީ ގޮތް ބަލާލަން ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަނަކެވެ. ސެމްސަންގް ނޫން ފޯނެއްގައި މި އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތްނުކުރުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދާފައި ވަނީ ސެމްސަންގުންނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
މައިކްރޮސޮފްޓަށް ފޯނު ނަންބަރު ބޭނުންވެއްޖެ

ވިންޑޯޒް 10 "ބިލްޑް 17063" ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަޅަމުންދާ މަރުހަލާގައި ފޯނު ނަންބަރު ދޭން އެދެ އެވެ. އެ ނޫން ގޮތެއްގައި ވިންޑޯޒް 10 "އިންސްޓޯލް"އެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ވިންޑޯޒް 10 "ބިލްޑް 17063" އަށް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ފެންވަރު މަތިކުރަން އެދޭ ނަމަ، ފޯނު ނަންބަރު ދިނުން ނޫން ގޮތެއް އަދި ނެތެވެ. ވިންޑޯޒް 10 މެދުވެރިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓަށް ފޯނު ނަންބަރު...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
"ސެންޑް އެނީވެއާ": ފައިލްތައް ޝޭއާކުރުމަށް

އެއް ކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފިދާނެ އެތައް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ތަފާތު ވަކިކޮށް، އިޚުތިޔާރުކުރަން އުނދަގޫހާ ގިނަ އެވެ. އެ މީހަކަށް ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ މީހެއްގެ ފޯނަށް އަޅާނީ އެވެ. މި އުޅެނީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް އަދި ފޯނުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް ފައިލްތައް ފޮނުވާނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހޯދާށެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ޗޯކް: ވީޑިއޯގައި ކުރަހައި، ކިޔައިދޭން ފަސޭހަ އެޕެއް

ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ޓީވީއެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ފޯނުން ކިޔައިދިނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތް އެނގޭ މީހަކަށް ވެސް، މައްސަލަ ޖެހުނު އެއްޗެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ނޫނީ ކިޔައިދޭން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. މިއީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ....

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017
މެޑިކަލް އެޕްތައް ކޮންމެ މީހަކަށް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ތިޔަ އުޅެނީ މޭއަންދާތީ ހެއްޔެވެ؟ ކެވުނު އެއްޗެއް، ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ މެއިން ދިލަނަގާކަމެވެ. ގޫގުލް ކުރެން އަހާށެވެ. ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އެެނގިދާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އިންސާނުންނަށް ކުޅަދާނަ ނޫން ކިތަންމެ ކަމެއް ގޫގުލް ކޮށްދެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 4
ވަޓްސްއެޕުން މިހާރު ނުފޮނުވޭ އެއްޗެއް ނެތް

މާނަ އޮޅުވާނުލައްޗެވެ. ފޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ފޮނުވާނީ އެކި ފޯމެޓްގެ ފައިލް އެވެ. ހަމަ އެކަނި ފޮޓޯ ފޮނުވޭ ގޮތަށް ހުރުމަށް ފަހު އެކި ވައްތަރުގެ ފޯމެޓްތައް އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް މިހާރު މި ވަނީ އާންމު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިލް ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދަައިފަ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 1
އުރީދޫ "އޮލަ ވާހަކަ" ދެ މިލިއަން ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފި

އުރީދޫން ތައާރަފްކުރި ވައިބާ ސްޓިކާ ޕެކް، "އޮލަ ވާހަކަ" މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ މިލިއަން ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ކޮން އެޕްލިކޭޝަނެއް؟

މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ މަޝްހޫރު "ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް" އެޕްލިކޭޝަނަކީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. "އަވާސްޓް ސޮފްޓްވެއާ" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
އެލައިޑުގެ އެޕާއި ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު ތައާރަފްކޮށްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން އޮންލައިންކޮށް ދެމުން އަންނަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭ މޮބައިލް އެޕެއް ލޯންޗުކޮށް، އެ ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރެއް ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް ހަންގާމާ އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހަންގާމާއާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް، ހަންގާމާ މިއުޒިކް ޕްރޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 9
ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ގޮތަށް "މިހާރު" އެންޑްރޮއިޑަށް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް "މިހާރު"ން ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ؛ އެ މީހަކު ކިޔާ ހިތްވާ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް އިޚްތިޔާރު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ނިއުސް އެޕް "މިހާރު"ން ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 28
ދިވެހި ސްވިފްޓްކީ އަށް: ބަހަށް އިންގިލާބެއް

ސްމާޓްފޯންތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ކީބޯޑު ކަމަށްވާ "ސްވިފްޓްކީ"ގައި ދިވެހި ބަސް ހިމަނައިފި އެވެ.