03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
ޓިކްޓޮކުން ޔޫރަޕަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދަން ވެސް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހުނަރުތައް ދައްކައިދީގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާ މީހުން ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކުން މިހާރު ވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތުގެ މީހުން ކުރިއަރުވަން 300 މިލިއަން...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 6
އުގައިލްގެ ޑެލިވަރީ ސިސްޓަމް 4 ސަރަހައްދަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ފިހާރަތަކުން ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ބާރު އަޅާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން އުފެއްދި އޮންލައިން ޑެލިވަރީ ޕްލެޓްފޯމް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
"ޒޫމް" އެޕް ބޭނުންކުރާ ނަމަ ސަމާލުވޭ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުބޮޑުވި އެއް އެޕަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ހާއްސަ އެޕް "ޒޫމް" އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގޭތެރޭގައި އައިސޮލޭޓްވެގެން ތިބެން ޖެހުމުން ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އެ ނޫން ވެސް މުއާމަލާތްތަކަށް އެ އެޕް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ޓިކްޓޮކް ކުންފުނިން މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓިކްޓޮކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އެމެރިކާގެ މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ އެމެރިކާ އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
ސިފައާ ކުޅެލެވޭ އާ އެޕެއް، މި ފަހަރު ގްރޭޑިއަންޓް

ދާދި ފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިނު ފޭސްއެޕަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އަމިއްލަ ސިފައާ ކުލެވޭ އާ އެޕެއްގެ ވާހަކަ ގަދަވާން ފަށައިފި އެވެ. މި އެޕްގެ ނަމަކީ ގްރޭޑިއަންޓެވެ. ފޮޓޯތަކަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެވޭ މި އެޕްގެ އެންމެ ހާއްސަ ފީޗާ އަކީ މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ އަމިއްލަ ސިފަ އެއްގޮތް ކުރެވުމެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 2
އޭއައި ޕޯޓްރެއިޓްސް: ސިފަ ބަދަލުކުރެވޭ އާ އެޕެއް

މީހާގެ ސިފައަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެވޭ ފޭސްއެޕްގެ މަގުބޫލުކަން ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މި ޒާތުގެ އާ އެޕަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ފޮޓޯތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުމެއްް ނުކުރާނެ: ފޭސްއެޕް

އުމުރުން ދުވަސްވުމުން މީހާ ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތް ދައްކައިދޭ ފޭސްއެޕްގެ އާ ފީޗާއަކާ އެކު ކުއްލިއަކަށް މަގުބޫލުވުމުން، އެ އެޕަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއިން ހަދާ ފޮޓޯތަކާ އެކު އެ މީހެއްގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޕްގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 1
ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަށް މެސެޖު ފޮނުވުމުގެ ބާރު އެޑްމިންއަށް

ޗެޓް އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ހަދާފައިވާ ގްރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި އެކި މީހުން ފޮނުވާ ތިމާއާ ގުޅުމެއް ވެސް ނެތް މެސެޖުތައް ބަލަން އިންނަން ޖެހުމަކީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ވަޓްސްއެޕުން މިކަން ހައްލުކޮށްދޭން، ގްރޫޕް އެޑްމިންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނޫނީ ގްރޫޕަށް މެސެޖު ފޮނުވުމުގެ ބާރު ނޯންނަ ގޮތް ހެދޭ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 3
މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ފޭސްބުކުން އަޑުއަހަނީ

ފޭސްބުކްގެ މޯބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަން އަޅާފައި ހުންނަ ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް، މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަޑުއެހިދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރަކު ވަނީ މީގެ ކުރިން އިންޒާރު ދެއްވައިފަ އެވެ. މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ކެލީ ބާންސް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަނަކީ ފޯނުގެ މައިކަށް...

25 މެއި

May 25, 2016 3
ނަމަނަމަ މި އެޕް އިންސްޓޯލް ނުކުރާތި

ވަޓްސްއަޕް ބޭނުންކުރާ ބައެއް މީހުންނަށް، އޭގެ ހާއްސަ ވާޝަންއެއް ކަމަށް ބުނެ "ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑް" ކިޔާ އެޕެއް ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ދައުވަތު ލިބިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޑައުންލޯޑް ނުކުރާށެވެ. އެއީ ފޯނުތަކުން މައުލޫމާތު ވަގަށް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ މެލްވެއާއެކެވެ.