30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 1
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތަކުން އަހަރީ ފީއެއް ނަގަނީ

ގޫގުލް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ސްޓޯރުން ފައިދާއެއް ނުލިބެ އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަށް ބޮޑު ނުތަވަސް ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ، ވާދަވެރި އެޕަލް އަށް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ލިބޭ ފައިދާ ބިލިއަން ފަހަނައަޅައި ދާން އުޅޭތީ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 1
މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވާ ވަރު ބެލޭ އެޕެއް

ސްމާޓްފޯނު އާންމުވެފައިވާ މި ޒަމާނުގައި، މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ފޫހިވުމުން ނުވަތަ ނިދި އައުމުން އޮށޯވެލާނެ ގޮތެއް ނެތް ނަމަ އެންމެ އަވަހަށް އަތަށް ނަގާނީ ފޯނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިއީ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ އެކުވެރިޔެކެވެ. އެކަމަކު ވަޒީފާގެ މާހައުލަކަށް މިއީ އެންމެ އެކަށޭނަ އެކުވެރިޔާއެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ތިމާގެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 27
"ޕޭޔާ" ނަމުގައި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ހިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް "ޕޭޔާ" ނަމުގައި ދިވެހި ފުރަތަމަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
90ގެ މަގުބޫލު މީޑިއާ ޕްލޭޔަރު "ވިންއެމްޕް" އަންނަނީ

އަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކުރަން ފެށި އިރު، 90ގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މީޑިއާ ޕްލޭޔަރަކީ "ވިންއެމްޕް" އެވެ. އެކި ފާޑުގެ "ސްކިން" ގައި ވަރަށް ނަލަކޮށް ސްކްރީނުން ފެންނަ މި ޕްލޭޔަރުގެ އަޑެއް ބަޑެއް ނީވި އެތައް އަހަރެއް ވުމަށް ފަހު މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ މޮބައިލް ފޯނު އެޕެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި އައުމަށެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 1
ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަށް މެސެޖު ފޮނުވުމުގެ ބާރު އެޑްމިންއަށް

ޗެޓް އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ހަދާފައިވާ ގްރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި އެކި މީހުން ފޮނުވާ ތިމާއާ ގުޅުމެއް ވެސް ނެތް މެސެޖުތައް ބަލަން އިންނަން ޖެހުމަކީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ވަޓްސްއެޕުން މިކަން ހައްލުކޮށްދޭން، ގްރޫޕް އެޑްމިންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނޫނީ ގްރޫޕަށް މެސެޖު ފޮނުވުމުގެ ބާރު ނޯންނަ ގޮތް ހެދޭ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 12
ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކޭނެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
މައިކްރޮސޮފްޓަށް ފޯނު ނަންބަރު ބޭނުންވެއްޖެ

ވިންޑޯޒް 10 "ބިލްޑް 17063" ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަޅަމުންދާ މަރުހަލާގައި ފޯނު ނަންބަރު ދޭން އެދެ އެވެ. އެ ނޫން ގޮތެއްގައި ވިންޑޯޒް 10 "އިންސްޓޯލް"އެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ވިންޑޯޒް 10 "ބިލްޑް 17063" އަށް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ފެންވަރު މަތިކުރަން އެދޭ ނަމަ، ފޯނު ނަންބަރު ދިނުން ނޫން ގޮތެއް އަދި ނެތެވެ. ވިންޑޯޒް 10 މެދުވެރިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓަށް ފޯނު ނަންބަރު...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
"ސެންޑް އެނީވެއާ": ފައިލްތައް ޝޭއާކުރުމަށް

އެއް ކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފިދާނެ އެތައް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ތަފާތު ވަކިކޮށް، އިޚުތިޔާރުކުރަން އުނދަގޫހާ ގިނަ އެވެ. އެ މީހަކަށް ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ މީހެއްގެ ފޯނަށް އަޅާނީ އެވެ. މި އުޅެނީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް އަދި ފޯނުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް ފައިލްތައް ފޮނުވާނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހޯދާށެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 40
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް މޮބައިލް އެޕެއް ހަދަނީ

ސްރީލަންކާގައި ދިިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހީންނަށް ހާއްސަކޮށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދަން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 28, 2017
ފޮނުވާ މެސެޖު ޑިލީޓްކުރެވޭ ގޮތް ވަޓްސްއެޕަށް ވެސް

ނުބައި ނަންބަރަކަށް ނުވަތަ ގްރޫޕަކަށް މެސެޖެއް ފޮނުވި ލަދުގަންނަން ޖެހޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެ އެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ޗެޓް އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ޗޯކް: ވީޑިއޯގައި ކުރަހައި، ކިޔައިދޭން ފަސޭހަ އެޕެއް

ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ޓީވީއެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ފޯނުން ކިޔައިދިނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތް އެނގޭ މީހަކަށް ވެސް، މައްސަލަ ޖެހުނު އެއްޗެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ނޫނީ ކިޔައިދޭން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. މިއީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ....

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 9
މެސެޖަށް ރިޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތް ވައިބައިން ވެސް ހަދައިފި

މިއީ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެފައިވާ ފީޗާއެކެވެ. އެކަމަކު ވައިބަގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓާ އެކު ވައިބައަށް ވެސް މި ފަސޭހަ ގެނެސްދިންކަން ރަނގަޅެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017
މެޑިކަލް އެޕްތައް ކޮންމެ މީހަކަށް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ތިޔަ އުޅެނީ މޭއަންދާތީ ހެއްޔެވެ؟ ކެވުނު އެއްޗެއް، ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ މެއިން ދިލަނަގާކަމެވެ. ގޫގުލް ކުރެން އަހާށެވެ. ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އެެނގިދާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އިންސާނުންނަށް ކުޅަދާނަ ނޫން ކިތަންމެ ކަމެއް ގޫގުލް ކޮށްދެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 4
ވަޓްސްއެޕުން މިހާރު ނުފޮނުވޭ އެއްޗެއް ނެތް

މާނަ އޮޅުވާނުލައްޗެވެ. ފޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ފޮނުވާނީ އެކި ފޯމެޓްގެ ފައިލް އެވެ. ހަމަ އެކަނި ފޮޓޯ ފޮނުވޭ ގޮތަށް ހުރުމަށް ފަހު އެކި ވައްތަރުގެ ފޯމެޓްތައް އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް މިހާރު މި ވަނީ އާންމު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިލް ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދަައިފަ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017
ފޯނު އެޕަކުން ފަގީރުންނަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭ ޒުވާނާ

އޮސްކާ އެކްޕޮނީމޯ އުމުރުން 11 އަހަރުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހައިކަންމަތީގަ އެވެ. ނައިޖީރިޔާގެ ކަލަބާގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގެ ބަދިގޭގެ ކަބަޑުތައް ހާވައިގެން ވެސް އޭނާ އަށް ކާ އެއްޗެއް ނުފެނެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
ވަޓްސްއެޕުން މުހިންމު ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުން ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުކުރުމުން، ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓްގައިވާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
ހުސް ފާޚާނާއެއް ހުރީ ކޮން ތަނެއްގައި؟

ޖަޕާނުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނިން އާދަޔާ ޚިލާފު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށައިފި އެވެ. އެންމެ ކައިރީގައި ހުސް ފާޚާނާއެއް ހުރީ ކޮން ތަނެއްގައިކަން އެނގޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަކީ އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
ވަޓްސްއެޕަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފަށަލައެއް

ވަޓްސްއެޕަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ނަމަ މި އޮތީ އުފާވާނެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ އިތުރު ފަށަލައެއް ވަޓްސްއެޕަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެހެން ބައެއް އެޕްލިކޭޝަން އަދި އޮންލައިން ޕޯޓަލްތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ ފީޗާއެކެވެ. އެއީ "ޓޫ ސްޓެޕް ވެރިފިކޭޝަން" އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް މަދުކުރަނީ

ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ނެތި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ނައްތާލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. ޕްލޭ ސްޓޯރުގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ އަދި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވެސް ސްޓޯރުން ބޭނުންކޮށްލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުންޏެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 1
އުރީދޫ "އޮލަ ވާހަކަ" ދެ މިލިއަން ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފި

އުރީދޫން ތައާރަފްކުރި ވައިބާ ސްޓިކާ ޕެކް، "އޮލަ ވާހަކަ" މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ މިލިއަން ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2017 9
ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މަގުތައް އެޕުން ބެލޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މާލޭގެ މަގުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ "ފަސޭހަ މަގު" އެޕްލިކޭޝަނުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ކޮން އެޕްލިކޭޝަނެއް؟

މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ މަޝްހޫރު "ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް" އެޕްލިކޭޝަނަކީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. "އަވާސްޓް ސޮފްޓްވެއާ" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.