14 މާޗް

March 14, 2017 31
މިއީ މަސީހުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވުމުގެ އަލާމާތެއް: ފާރިސް

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އަންނަ ފިއްތުންތަކާ ގުޅިގެން ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި...

09 މާޗް

March 09, 2017 71
މެމްބަރު ވަހީދުގެ ދަރިފުޅު ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެކި ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅު ހައްދަވައި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް...

March 09, 2017 13
މަސީހުގެ މައްސަލައަކީ އިސްލާހު ކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކީ މިހާތަނަށް ގޯސްކޮށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް...

08 މާޗް

March 08, 2017 15
މަސީހު ވަކި ކުރުމަކީ ޖިހާދެއް: ލޯޔަރު ވައްޑެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުންތައް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހު ވަކިކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ފެއްޓެވި ޖިހާދެއް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 28
ބިން މިލްކުކުރެވޭ އިސްލާހަށް ވޯޓު ދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން ވޯޓު ދެއްވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 13
މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވާލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 21
ވައްޑެއަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ވަފާތެރިއެއް: މައުމޫން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ނުހަނު ވަފާތެރި، އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް...

February 13, 2017 24
ވައްޑެ އަކީ އިޚުލާސްތެރިއެއް ނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަކީ އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 30
ގަދަކަމުން ފިކުރު އެއްގޮތްކުރުން، ވާނެ ކަމެއްތަ؟

ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަކާއި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނެއް ވުޖޫދުވި އެއް ސަބަބަކަށް މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް، އަސާސީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް، ފާސްކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް އެ ގާނޫނުތައް ވީ ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތް ކުރަން ލިބުނު...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ޖައުފަރު އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން މިއަދު...

November 24, 2016 4
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ޖައުފަރު އައްޔަން ކުރަނީ

މައާފު ކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކޮށްފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 24
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 7
ވައްޑެއަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފަހަކަށް އައިސް ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތީ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
ވައްޑެ ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

މާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލި ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ވަކި ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި...

November 17, 2016 3
ވައްޑެ ވަކި ކުރާތީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަން އުޅޭ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް މިއަދު...

November 17, 2016 7
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަން ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 9
ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނާތީ ވައްޑެ ފާޑު ކިޔައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ހައްގުތަކުގެ މަތީގައި ސަރުކާރުން "އަތް އަޅާފައިވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު...

November 15, 2016 1
މެމްބަރު ވައްޑެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 27
"މައުމޫން ނެތި ޔާމީނަށް ތިން ޕަސެންޓް ވެސް ނުލިބޭނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ލޯބިވާ ބޭބެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަމަލުފުޅުން ދައްކަވަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް ކަމަށާއި މައުމޫނާ ނުލައި 2018 ގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 13
ވައްޑެ އާއި ޝުޖާއު ކައުންސިލުން "ވަކިކޮށްފި"

ދެ ބައިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގައި، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވަހީދުގެ އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މިއަދު...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
ވައްޑެ އާއި ސުޖާއުގެ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެފައިވާއިރު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވަައްޑެ) ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއުގެ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ވަހީދު، ސުޖާއު ޕީޕީއެމްގެ ވައިބަ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު...

October 19, 2016 44
ކޯލިޝަންގެ ހަ މެމްބަރަކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދީފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ހަ މެމްބަރަކު ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 45
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވައްޑެ އާއި ނާދިރާ

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ދެ ބޭފުޅަކު މިރޭ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި އައިމިނަތު ނާދިރާ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 26
މައުމޫން "ބާކީކުރާތީ" ވައްޑެގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ މެދު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އެމަނިކުފާނު "ބާކީކުރައްވާ" މައްސަލާގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް އިއްޔެ ކުރިމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

October 09, 2016 42
އަސްމާ އާއި ޝުޖާއު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ...

October 09, 2016 45
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ގާތްވާ ވަރަކަށް ގޮތް ހުސްވަނީބާ؟

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަހާލައިފި ނަމަ، ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ދެނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ؛ އެއީ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 25
ކައުންސިލް ބާއްވާނީ ދައުވާކުރި ބޭފުޅުން މާފަށް އެދުމުން

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެއްވި މެމްބަރުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިވަޑައިގެން، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.