17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 7
ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 10
ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ފުރަން ދިޔަ މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ރާއްޖެެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 167
ބޮޑު ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލެވުނީތީ ފަހުރުވެރިވޭ: ގާސިމް

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް އާދައިގެ އެވެ؛ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ، ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ތިން ކުދިންނާއި އަނބިމީހާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ، ހާސްކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުއްޓާ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލަން ހިތަށް ގެނައިއިރު ވެސް، އެ އާއިލާ އަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 50
ޝައްކުކުރެވޭ 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރަން އުޅެފި

މަނީ ލޯންޑެރިން އަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭން ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް "ގަޔާނާ ގާޑިއަން" ނޫހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 15
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާ އަށް ގެންނަނީ

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް، 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޅު ފައިސާ ދޮންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޝަނަކުން ބެލުމަށް، ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 32
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ފައިސާ ދޮވުން

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކަށް "ފައިސާ ދޮންނަން" އެހީވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ވިޔަފާރި ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލައިލުމުންނެވެ. ފައިސާ ދޮވުމޭ މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނާ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 4
މަނީ ލޯންޑްރިން ހުއްޓުވުމަށް ޑޭޓާ ޓްރެކިން ބޭނުންކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މަނީ ލޯންޑްރިން ހުއްޓުވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 26
ރިޕޯޓުން ފެންނަ މެލޭޝިއާ މީހާ ކުންފުންޏަކުން ވަކިވެއްޖެ

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޅު ފައިސާ ދޮންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައިޒާން ހުސެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުންފުންޏަކުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 81
އަދީބު ހޮން ކޮންގުގައި އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ހެއްދެވި!

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހޮން ކޮންގްގައި އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ހެއްދެވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 93
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް!

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޅު ފައިސާ ދޮންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، އެމެރިކާ ސަރުކާރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުން...

September 09, 2016 56
މަނީލޯންޑެރިންގެ އަމަލެއް ނުހިނގާ: އެމްއެމްއޭ

އަލް ޖަޒީރާ އިން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ގައި، މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަމަލެއްގައި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 16) - މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
ވައްކަމާ ގުޅިގެން 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓާފައިވާ...

July 21, 2016
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޑާކާ (ޖުލައި 21) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ތޯރިގު ރަހުމާން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 15
ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ގަވަރުނަރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިއްލަވަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ވިސްނުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް މިއަދު...

18 މެއި

May 18, 2016 1
ފިލައިގެން އުޅޭ އޮއިއްޓޭއަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިޒަމާއި ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވައި ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި މަނީ ލޯންޑެރިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ގ. އޮއިވާލި މުހައްމަދު ހުސެއިން (އޮއިއްޓޭ) 36، ކުރިއަށް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނައިފިސްފި ނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.