27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 16
ކަންބޮޑުވުން ހުއްޓަސް ޕީޕީއެމް ދޫކޮށެއް ނުލަން: ޚަލީލް

ޕީޕީއެމް ހިންގާ ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޕާޓީން އަދި ވަކިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 77
ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޖޭޕީ އަށް

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީތަކުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މިރޭ ސޮއިކުރަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 102
ފްލެޓް ހޯދައިދޭން ނުފޫޒެއް ބޭނުމެއް ނުކުރަން: ހަލީލް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭނާގެ އާއިލީ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނޫން ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 134
ހަލީލްގެ އާއިލާގެ 12 މީހަކަށް ވަނީ ފްލެޓް ދީފައި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ ނަންތައް އިއްޔެ އާއްމު ކުރިއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލްގެ އާއިލީ 12 މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 80
"ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެ، ފިކުރެއް ނުފޮހެވޭނެ"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފެށުމާ އެކު އެ މަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 18
ޚަލީލާއި ޖޭފޯ އަނެއްކާވެސް ކުރިމަތިލުމަކަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާ ޝައުގުވެރި އެވެ. އެ ގޮނޑި، މިހާރުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، ބޮޑުބޭބެ، އަބްދުލްމުހްސިން ހަމީދު (ޖޭފޯ)އާ ވާދަކުރައްވައި އެންމެ ވޯޓަކުން ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 36
މަޖިލިސް ސަލާމަތްކުރަން މި ތިބީ ގާސިމާއެކު: ހަލީލް

ވެރިކަން ހިންގާ އެމްޑީޕީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 2
މެންބަރުން އިތުރުނުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން މިހާރު ތިބި އަދަދަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 42
ދެ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް އުފެއްދި ދެ ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުންތަކެއް ހާސިލް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދު ސަރުކާޜަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 78
މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ޑީލެއްގެ ދަށުން: ޚަލީލް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތިން ގަޑިއިރަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 29
މެންބަރުން އިތުރު ނުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން މިހާރު ތިބި އަދަދަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 63
ނަޝީދު، އައްޑު އާއި އިންޑިއާ ގުޅުވުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތާ، އައްޑޫ މާ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމަކީ ގައުމީި ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލުގެ ސިގްނަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 235
ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ އަމާންދޭ ގޮތަކަށްނޫން: ޕީޕީއެމް

މިދިޔަ މަހުހެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮޅުވައިލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި، ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ، އަމާން ދެއްވައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 19
ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް މުންދު

ޕީޕީއެމްގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 145
ލީޑަރުން މިނިވަންކުރި ގޮތަށް ހުރިހާ ގައިދީން ދޫކޮށްލާ!

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ސިޔާސީ އިސް ލީޑަރުންތަކެއް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރި ގޮތަށް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އެހެން ގައިދީން ވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ފެށުމަށް ޕީޕީއެމުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 28
އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތައް ބަޖެޓަށް ލާން ތައްޔާރު: ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އަލަށް އެކުލަވާލާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތައް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހަން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ތައްޔާރަށް ތިއްބެވި ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 30, 2018 35
މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ކަނޑާލުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން

އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ގދ. ހޯޑެއްދޫ ގުޅާލުމަށް އެމްޓީސީސީން ހެދި ކޯޒްވޭ، ބަޔަކު ނުކުމެ ކަނޑާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،...

September 30, 2018 150
ރައީސާއެކު 96،000 މީހުން ލާނެ ޖަލެއް ހަދަންޖެެހޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ލާ ނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިން 96،000 މީހުން ލެވޭ ވަރުގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 54
ޕީޕީއެމް އުކުޅަހު ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅައިފި

އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް، ޕީޕީއެމުން އއ. އުކުޅަހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއަޅައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 47
ބަހުސް: ޕީޕީއެމަށް ޔަގީންކަން، އިދިކޮޅަށް އެއީ ބޭޒާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ރޭ ބޭއްވި ބަހުސް ނިމުނު އިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ޔަގީން ކަމެވެ. އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް އާ ކަމެއް ހުށަނާޅުއްވާ އިރު، އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ވީ ބޭޒާރެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 57
ވައުދުތައް އިއުލާންކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދޭނެ ވައުދުތައް ހާމަކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް އަންނަ މަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 46
ކުރިމަތިލެއްވީ 5 އަހަރަށްތޯ އިބޫ ވިދާޅުވެދެއްވާ:ޚަލީލް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުރިމަތިލެއްވީ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށްތޯ ނުވަތަ ދޮޅު އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ކުރައްވަންތޯ ސާފުކޮށްދެއްވަން ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް އިއްޔެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.