25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 143
ޔާމީން ހުރީ ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައި: އަދުރޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވީ ވަރަށް ހާލުގައި ކަމަށާއި ބައެއް އަސާސީ ހައްގުތައް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 40
ޕީއެންސީ ވަރުގަދަކުރަނީ، ޕީޕީއެމަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިކޮށް، އުފެއްދި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ އަމާޒު ހުރީ ވެރިކަން ކުރުމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އަށް ވުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށިކަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވަނީ ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެސް ސިޔާސީ...

09 މާޗް

March 09, 2019 31
އަދުރޭއަށް ފާޑުކިޔަމުން ޒާހިދު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފަދަ "ޒުވާނުންނާ" އެކު ޕާޓީ ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮވާލައްވަމުން، ޒާހިދު ރަމީޒް އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 55
ޕީއެންސީގެ މަގްސަދަކީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވުން: އަދުރޭ

ޕީޕަލްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ މަގްސަދަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޒައާމަތާ ހަވާލުވުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 27
މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަދުރޭ އާއި ރިޔާޒުގެ ޒުވާބެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއިދާރާގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ނައިބު ލީޑަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ރިޔާޒު ރަޝީދާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 14
ސިޔާމާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 34
"ރައީސްގެ ކެމްޕެއިނަށް ސިފައިންނާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރޭ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ ދަތުރުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 38
ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ލޭބާ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުވާ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 32
ޕީޖީގެ ރިޕޯޓާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ވާހަކަތައް ތެދުކަން ހާމަވޭ

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ތެދުކަން، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)އިން ނެރުއްވި ރިޕޯޓާއެކު ހާމަވެގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 40
ރައީސް ޔާމީން މަގާމަށް ފިޓުކަން ދައްކައިދީފި: ނިހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވަލިއްޔުލްއަމްރުގެ މަގާމަށް 100 ޕަސެންޓް "ފިޓް" ބޭފުޅެއްކަން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ދައްކައިދީފި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 19
ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރީ ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރަން:ރާއްޖެޓީވީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ޗެނެލް ބަންދުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 29
ގާސިމްގެ ވާހަކައަކީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ އިއުތިރާފެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ގާސިމް އިބްރާހިމް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެވުނު ބަސްފުޅަކީ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމުގެ އިއުތިރާފެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 17
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަނީ ނިހާނާއި އަދުރޭ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް މިހާރު އަމުރުކުރާ ކޮމާންޑަރުންނަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކަމަށާއި އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 28
ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއެމުން ގޮތް ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 68
އަބްދުއްރަހީމް ދެކަނބަލުން 4.5 މިލިއަންގެ ދެ ފްލެޓް

އެފްޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި "ރެހެންދި-6" އިން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ...

February 05, 2018 6
ބާރުތައް ހަނި ނުކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މުއައްސަސާތައް ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންތައް ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް އެ ކޯޓަށް މިއަދު...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 48
ޕީޕީއެމުން ގޮވާލަނީ މާލެއަށް މީހުން ނައުމަށް

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ސުޕްރީމު ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައުމަށް، އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ނެރުނަސް އެއަށް އަމަލު ނުކުރަން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 40
"ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހެއް އިދިކޮޅަކަށް ނޭނގޭނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ޓިކެޓް ދޭނެ މީހަކާއި އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް ވެރިން މިރޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 41
އަބްދުއްރަހީމް ޖަލަށް ލި ސަބަބެއް ނޭނގޭ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބަންދުކޮށް އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަރުވާލި ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 25
މައުމޫނަކީ އަދިވެސް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް: މައުމޫން އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ޖަލްސާއިން ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ އެމަނިކުފާނަކީ އަދި ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް، މައުމޫންގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 48
މާލޭހިޔާގެ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދައިފި އެވެ.