29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ފްރާންސުން އިމްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އާދަމް

ކީރިތީ ރަސޫލާއަށް ފްރާންސުން ޖޯކް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ގައުމުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލަނަ ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުވައްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 31
"ޔާމީން ޖަލުގައި އޮއްވައި ނިޒާމުގެ ބަހުސް ނުކުރެވޭނެ"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނަވަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރު ކޭސްގައި ޕީޖީން ދައްކަނީ ބަހަނާ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމުން، ދައުވާނުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އެކަމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފޮރުވުމަށް ކަމަށާއި ޕީޖީ އޮފީހުން ދައްކަނީ ހުސް ބަހަނާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ޕީޖީގެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ބިރުދެއްކުމުގެ އުކުޅެއް: އިދިކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި ޖޭއެސްސީގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 88
ރާއްޖެ ހިފިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ފައްޔާޒަށް ހަމަލައެއް

އިންޑިއާ ބޭނުން ނަމަ، ދިވެހިން މަރާފައި ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ސަރުކާރަށް ނެތްކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 19
އަދީބުގެ އިއުތިރާފަކީ "ޑީލަކަށް" ވެދާނެ: އިދިކޮޅު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާނާތް ހިންގި ގޮތާއި އެ ފައިސާ ބެހުނު ގޮތާއި މަންފާވި މީހުން ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެވަޑައިގަތް އިއުތިރާފަކީ ވަކި ބަޔަކު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ "ޑީލަކަށް" ވެދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 87
"ޔާމީންގެ ރައީސްކަމުގައި އެއްބަސްވުންތައް އުވާލައްވާނެ"

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2023 ގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، މިނިވަންކަމަށް ނުރައްކާވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް އުވާލައްވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލުގައި ގާނޫނީ އަދި އިޖުރާއީ މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަން މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 21
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 7
ފްލެޓު ލިސްޓުން އުނިކުރި މީހުންނަށް ގާނޫނީ އެހީދެނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ލިއުން ދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ލިސްޓުގައި ނަން އުނިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދޭން ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
"ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން މަޖިލިސް އޮތީ ސާބިތުވެ"

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކު ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ...

August 19, 2020 8
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަަލައެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 12
ފައްޔާޒްގެ ވޯޓަކީ ދެފަޅިން ކުޅޭ ޝޯއެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަގާމުން ދުރުކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ މި ވެރިކަމުގެ ނާގާބިލުކަން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައި، އޮޅުވައިލަން ބައިބަހައިގެން ކުޅޭ ސިޔާސީ ޑްރާމާއެއްގެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 28
ޗައިނާ-އިންޑިއާގެ ދުޝްމަނަކަށް ރާއްޖެ ވެދާނެ: އާދަމް

ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދީ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނަށް، ދަރުއަޅާ ބަޔަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޖެ ނަމަ، ދިވެހިންނަކީ އެ ދެ ގައުމުގެ ދުޝްމަނަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 36
ބިލިއަން ހޭދަކޮށް ހިޔާލު ހޯދަނީ ހަނާވުމުން: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިން ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހިޔާލު ހޯދަން އުޅެނީ "ރައްޔިތުން ހަނާވުމުން" ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 17
މަޖިިލިސްް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ގޮވާލަން:އާދަމް ޝަރީފް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކުރިއަށް ވުރެ އިތުރުވެފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަނެއްކާވެސް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 26
މިނިވަންކަން ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އާދަމް ޝަރީފް

މިނިވަންކަން ގެއްލެނީ އިގްތިސާދު ދަށްވުމުން ކަމަށާއި އެ ބިރު މިހާރު އެބައޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 75
އިންޑިއާއިން ގެންނަން އުޅެނީ ޑޯނިއާ ބޯޓެއް: ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ރާއްޖެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ މިލިޓަރީ އެއާކްރާފްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވި ޑޯނިއާ ބޯޓު ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 9
ޔާމީން މިިނިވަންކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިނިވަންވުމާ އެކު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 23
"ބިލުން އޮތީ ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ވައްކަން ކޮށްފައި"

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ސިފަވަނީ "ޓެކްނިކަލް" ގޮތުން ކޮށްފައި އޮތް ވައްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 32
ބޮޑު ޚިޔާނާތް އިންސާފުވެރިކޮށް ނުބަލާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ބަލަން ފެށިތާ ދޮޅު އަހަރުވީ އިރު ވެސް ނަތީޖާ ނުނެރެވުނު ކަމަށާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު، މި ސަރުކާރުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރާނެ ކަން ޔަގީން ވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު...