06 ޖުލައި

July 06, 2017 32
މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން" ޕީޕީއެމް ޓީމެއް ލަންކާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން"، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ...

July 06, 2017 34
45 ދަރަޖަ އަށް މަސްރަހު ހޫނުވުމަކީ، އިންޒާރެއް!

ޕާލަމެންޓުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރަކު ޕާޓީގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ނުކުތުމަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވިޔަސް އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އަމުދުން...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 63
މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 5
ތޯރިގް ކޮމެޓީން ބަދަލުކުރީ ސަބަބެއް އޮވެގެންނޫން:ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ބަދަލުކުރީ ވަކި ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

July 03, 2017 99
ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދީ ވަގަށް: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސޮއި ހޯދީ ވަގަށް ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ...

01 ޖުލައި

July 01, 2017 58
ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 14
އަދީބުގެ އާއިލާއިން ޕީޕީއެމްއާ ބައްދަލުކުރަން އެދިއްޖެ

އެކި ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދި އަދީބުގެ މަންމަ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް މިއަދު ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 36
ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްފިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިވާނެ

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކޮށްފި ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 80
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރަން މަޖިލީހަށް

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ފަސް ޕަސެންޓަށް ކުޑަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިސްލާހެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 80
މައުމޫންގެ ޓްވީޓްތަކަށް ނިހާން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ފަހަކަށް އައިސް ކުރައްވާ ޓްވީޓުތަކުން، ރާއްޖެއަށް "މުސީބާތް" ޖައްސަން އުޅޭ މީހުންނާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓްތަކަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 114
އެ އުޅެނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން، ސަމާލުވޭ: ނިހާން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެ އިން ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ، އަދި ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 97
ޓްވީޓުތައް ކުރަނީ "ގުއި ރޯނުގައި" ޖައްސަން: ނިހާން

އެކި ފާޑުފާޑުގެ ސިޔާސީ ޓްވީޓްތައް ކުރަނީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހާވިޔާކޮށްލުމަށް ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ގުއި ރޯނުގައި" ޖެއްސުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 104
ސެމީ ފައިނަލުން ކެޓީމަ ފައިނަލަށް ދަނީ ކިހިނެއް؟!

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުން ޕީޕީއެމަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބާ އެކު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވައި، ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެ ނާކާމިޔާބީ ސިފަ ކުރެއްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ފައިނަލާއި ސެމީ ފައިނަލްގެ މިސާލު ނަންގަވައިގެންނެވެ.

May 09, 2017 173
އިންތިހާބުން ބަލިވިކަން ނިހާން ގަބޫލު ކުރައްވައިފި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ޕީޕީއެމަށް ގެއްލި، އެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބުވިކަން، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

May 09, 2017 84
ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ދާއިރާއެއް އިދިކޮޅަށް، ބޮޑު މެސެޖެއް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމުން...

07 މެއި

May 07, 2017 207
ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެ: ޕީޕީއެމް

އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ/ޑީއާރުޕީ ކޯލިޝަނަށް "ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް" ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 51
ވޯޓާއި ސަރުކާރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ނިހާން

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓާއި ސަރުކާރަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 67
އެމެރިކާގެ ސެނެޓޭ! މެމްބަރުން މި ކިޔަނީ ކީކޭ؟

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަނޑައެޅުއްވި ފަނޑިޔާރަކަށް ރުހުން ދޭން ސެނެޓުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މެމްބަރުން ދެކޮޅުހެދުމުން، ސެނެޓްގެ އާދައިގެ އަަގުލަބިއްޔަތަކުން ނަން ފާސްކުރަން، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކަން ކުރި ގޮތް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 19
މެމްބަރަކު ދެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ނުގުޅޭނެ: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެން ގުޅިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 09, 2017 54
100 ފަހަރު ހުށަހެޅިއަސް ވޯޓު ފެއިލްކުރާނަން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން 100 ފަހަރަށް ހުށަހެޅިއަސް ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން އެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވިޔަ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 44
މިދާ ވަރުން 2018 ގައި އިންތިޚާބު އޮންނާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އޮއިވަރު ހުރި ގޮތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ވަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސިޔާސީ ޗާޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެންމެން ވެސް ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ އަމާޒު މިހާރު ވެސް ހުއްޓިފައި ވަނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 49
ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނީ ދަންނަ ބައެއް ނޫން: ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެ ޕާޓީން "ވަކިކުރި" ވާހަކަ އެނގިވަޑައިގަތީ މީޑިއާތަކުން ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ދަންނަ ބައެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 49
ނިހާނާއި އިލްހާމް ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި: މައުމޫން ފެކްޝަން

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްހާމް އަހްމަދު ޕާޓީން "ވަކިކޮށްފި" އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 109
ވޯޓު "މިނިވަނެއް ނޫން"، ސަރުކާރު "ބަލިވެއްޖެ"!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް، މަގާމުން ވަކިކުރަން ވޯޓަށް އަހަންވިއިރު އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހުނީ އެވެ. މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތް ހައްލަކީ މެމްބަރުންނާ ވަކިވަކިން ސުވާލުކޮށްގެން ވޯޓު ނެގުމެވެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގޮތުން އެ ގޮތަށް...

27 މާޗް

March 27, 2017 28
މޫސަ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އޭޕްރީލް 11 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 އަށް އެޖެންޑާ ކުރަން ނިންމައި އެމަނިކުފާނަށާއި މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.