17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މައުމޫން އެދުނު ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަން އަނެއްކާ އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޕާޓީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިދޭން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 24
މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރެވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި މައުމޫން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 24
ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ޔައުމިއްޔާތަކަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ފޮނުވައި ދެއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަންގަވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 17
މައުމޫންގެ ސިޓީތައް މެމްބަރުންނަށް ކިޔައިދެން: ނިހާން

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް ފޮނުއްވާ ކޮންމެ ސިޓީއެއް އަދި ކޮންމެ އެސްއެމްއެސްއެއް، އެ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރުންނަށް އަކުރުން އަކުރަށް...

July 01, 2016 51
"ބިޑަށް ނުލައި ރަށްތައް ދޫކުރުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫން"

ބިޑް ކުރުމެއް ނެތި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް ދިނުމަކީ މިހާތަނަށް ވެސް އަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް...

28 ޖޫން

June 28, 2016 17
ރަށްތައް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ އިސްލާހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 26
"އިއުލާން ނުކޮށް ރަށް ދީގެން އަގު ނުކުރެވޭ ގެއްލުން"

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، ކުރިން އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަގު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ސަރުކާރު އުޅެނީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، ކުރިން އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ...

June 21, 2016 55
ރަށްތައް ދޫކޮށްގެން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކޮށްގެން ހަ މަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

20 ޖޫން

June 20, 2016 71
އިއުލާނު ނުކޮށް ރަށްތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައި ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 8
އަބުރާ ބެހުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސް، އާ ބިލެއް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ބިލު މިއަދު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ....

June 16, 2016 16
ނަޝީދުގެ މައިބަދައިގެ ފަރުވާ އަށް ނިހާންގެ ފާޑުކިޔުން!

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު އެމަނިކުފާނުގެ މައިބަދަ އަށް ކުއްލިއަކަށް ފަރުވާ ލިބިވަޑައިގަތް ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

15 ޖޫން

June 15, 2016 70
ރިޔާސީ ޓިކެޓު ޔާމީނަށް ދޭން މަޖުބޫރު: ނިހާން

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދެއްވަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިދިޔަ މުއްދަތުގައި "އޭ ރިޕޯޓެއް" ހޯއްދަވާފައި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.