27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 23
ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ހިމަނަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ނުހިމެނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2018 109
ނިހާންގެ ރައްދު: "ތެޅިފޮޅެނީ ކީއްވެ، ހަމަޖެހިބަލަ!"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ކޯޓަށް ގޮސްގެން ބާތިލުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު...

September 27, 2018 65
އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅާކަށް ނޫޅެން: ޕީޕީއެމް

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި، އެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާކަށް ނޫޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 92
ވޯޓާގުޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ފޮނުވައިދޭން ނިހާން އެދެފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ "ޚަބަރު"ތައް ހުރީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް، ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން، ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 26, 2018 46
އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ޕީޕީއެމް ގެންދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތް

ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު ތިއްބެވި ލީޑަޝިޕްގެ އަތުން، ޕާޓީ އަތުލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 26, 2018 116
ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނިމުމެއްނޫން: ނިހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައި ނުގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅާއި ޕީޕީއެމްގެ ނިމުން ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 73
"ޕީޕީއެމް ވާނީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކަށް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މުޅި ރާއްޖެ އިން ލިބިވަޑައިގަތް ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި...

September 24, 2018 116
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް: ރެޑްވޭވް ސަލީމް

މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 35
"އިދިކޮޅުން ތިބީ ނުސީދާކޮށް ބަލި ގަބޫލު ކޮށްގެން"

އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވާނެ ކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނުސީދާކޮށް ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 80
ނަސްރީނާ އަށް ޕީޕީއެމްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 29
"އިދިކޮޅު މެނިފެސްޓޯ އޮތީ އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް"

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އަމަލު ކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯ އޮތީ،...

September 19, 2018 19
ކުޅުދުއްފުށި: ޗާޓާ ފްލައިޓްތަކަށް ތައްޔާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެސް ޗާޓާ ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ސިވިލް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 93
ސަޕޯޓަރުން ފެނި ނިހާން އުފަލުން ސަޖިދަ އަށް

ޕީޕީއެމްގެ "ސައިޒް ދައްކާލުމަށް" މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާއަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ފެނި، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު އުފަލުން ސަޖިދަ ޖައްސަވައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 67
އިބޫގެ ކެމްޕޭނަށް ޓީޗަރުން، ނިހާން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓީޗަރުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށް، ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) "ހައްދަވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

September 17, 2018 51
"އުއްމީދީ ޓާގެޓް ބޮޑު، ޖަލްސާއިން އެކަން ފެންނާނެ"

މާދަމާ ރޭ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެކަން ޖަލްސާ އިން ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

September 17, 2018 66
"ފޭސް ރިކޮގްނިޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބިރު ދައްކަން"

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ފޭސް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ބިރު ދެއްކުމަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 107
ޕީޕީއެމްގެ "ސައިޒު" ދައްކާ ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހު

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ "ރަސްމީ ސައިޒު" ދައްކަައިލަން މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމި ޖަލްސާ އަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން ގެނައުމަށްޓަކައި އަންގާރަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2018 73
އެމްޑީޕީ މުޅި ޓީމަށް ވެސް ރައީސްއާ ބަހުސެއް ނުކުރެވޭނެ

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ ބަހުސްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތަސް ކުރި ހޯއްދަވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 68
"ޅ.އަތޮޅުން ފެނުނީ އެމްޑީޕީ މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރު"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއެކު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ފެނުނީ މުޅި އެ އަތޮޅުން އެމްޑީޕީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 45
އައިޑީ ކާޑް ގަތުން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައިޑީ ކާޑު ގަތުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޕީޕީއެމުން ނުކުރާކަމަށް އެޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 29
އިބޫގެ އަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަށް: ނިހާން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ އަަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަކަށް ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިޙާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 189
ޕީޕީއެމްގެ "ރަސްމީ ސައިޒް" ދައްކާލަނީ

ޕީޕީއެމްގެ "ރަސްމީ ސައިޒް" ދައްކާލާނެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މިމަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 09, 2018 100
ރައީސަށް 2018 ދިނުމަށް ކަމަރު ބަންނަންޖެހޭ: ނިހާން

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަހަރުން ފެށިގެން 2023 އާ ހަމައަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަން ދިނުމަށް ކަމަރު ބަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 155
ބްރިޖާ ގުޅުވައި ނިހާން ކުރި ސުވާލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް، ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް އަންނަން ކެރޭނެތޯ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އެއްސެވުމުން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 33
ޕީޕީއެމަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ މާމިގިލިން

ޕީޕީއެމަށް، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އުފަން ރަށް އދ. މާމިގިލިން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 05, 2018 20
ޕީޕީއެމުން ފަޒާދު ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުލޫކީކޮމެޓީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު އެ ޕާޓީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 40
އިންތިޚާބަށް "ދިއްލޭ" އިލްމުވެރިން އެބަތިބި: ނިހާން

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް "ދިއްލޭ" އިލްމުވެރިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 69
އިލްޔާސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންޖެހޭ:ނިހާން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 44
ކޮލަމާފުށީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 29, 2018 107
ނިހާން އިދިކޮޅަށް: ރީތި އަޚުލާގަކީ ވަގަށް ގޮވުންތޯ؟

ރީތި ކެމްޕެއިނަކާ އެކު، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ތަރުޖަމާން، މާރިޔާ އަހުމަދު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 57
ވައުދުތައް އިއުލާންކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދޭނެ ވައުދުތައް ހާމަކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް އަންނަ މަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 114
ޕީޕީއެމްގެ ރައްދު: އެމްޑީޕީގެ ހިޔާނާތް ބަލާނަންތޯ؟

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "ހިޔާނާތް ވެފައިވާ ފައިސާ" ހޯދަން ވައުދުވެ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސް ކުރުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.