24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 64
ދެ ހުށަހެޅުމުގައި މެމްބަރުން ސޮއިކުރި ސަބަބު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރުގައި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ސޮއިކުރެއްވި ސަބަބު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 15
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާތާ ދެ މަހާ ގާތަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރު ފެށުނު ފަހުން އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާ ދެ މަސްދުވަސް ވާން ކައިރިވުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތަށް ފާޑު...

October 16, 2018 96
ކޯޓަށް ދިޔައީ އިންތިޚާބު ގަޑުބަޑު ކުރީމާ: ނިހާން

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ އިންތިޚާބު ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތް ކަން ހެކިތަކުން...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 91
ހުޅުމާލޭން ގޯތި ދޫނުކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ނިހާން

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ވިއްކުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފެށުމުން، އެކަން މަޑުޖައްސާލަން އޭސީސީ އިން މިއަދު އަންގާފައި ވަނިކޮށް އެ މަޝްރޫ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 110
ޕީޕީއެމުން އިދިކޮޅަށް: ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ "ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި" ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 40
ނިހާނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 67
އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޝައްކާއި ވަހުމް އުފެދޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެރިކަން ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 145
ލީޑަރުން މިނިވަންކުރި ގޮތަށް ހުރިހާ ގައިދީން ދޫކޮށްލާ!

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ސިޔާސީ އިސް ލީޑަރުންތަކެއް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރި ގޮތަށް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އެހެން ގައިދީން ވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ފެށުމަށް ޕީޕީއެމުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 28
އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތައް ބަޖެޓަށް ލާން ތައްޔާރު: ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އަލަށް އެކުލަވާލާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތައް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހަން ޕީޕީއެމްގެ...

September 30, 2018 51
ފްލެޓް އަޅަން ޓާޓާއަށް ދޭންޖެހުނީ މަޖުބޫރުވެގެން:ނިހާން

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން ޖެހުނީ އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 23
ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ހިމަނަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ނުހިމެނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2018 109
ނިހާންގެ ރައްދު: "ތެޅިފޮޅެނީ ކީއްވެ، ހަމަޖެހިބަލަ!"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ކޯޓަށް ގޮސްގެން ބާތިލުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު...

September 27, 2018 65
އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅާކަށް ނޫޅެން: ޕީޕީއެމް

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި، އެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާކަށް ނޫޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 92
ވޯޓާގުޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ފޮނުވައިދޭން ނިހާން އެދެފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ "ޚަބަރު"ތައް ހުރީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް، ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން، ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 26, 2018 46
އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ޕީޕީއެމް ގެންދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތް

ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު ތިއްބެވި ލީޑަޝިޕްގެ އަތުން، ޕާޓީ އަތުލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 26, 2018 116
ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނިމުމެއްނޫން: ނިހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައި ނުގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅާއި ޕީޕީއެމްގެ ނިމުން ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 73
"ޕީޕީއެމް ވާނީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކަށް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މުޅި ރާއްޖެ އިން ލިބިވަޑައިގަތް ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި...

September 24, 2018 116
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް: ރެޑްވޭވް ސަލީމް

މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 35
"އިދިކޮޅުން ތިބީ ނުސީދާކޮށް ބަލި ގަބޫލު ކޮށްގެން"

އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވާނެ ކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނުސީދާކޮށް ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 80
ނަސްރީނާ އަށް ޕީޕީއެމްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 29
"އިދިކޮޅު މެނިފެސްޓޯ އޮތީ އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް"

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އަމަލު ކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯ އޮތީ،...

September 19, 2018 19
ކުޅުދުއްފުށި: ޗާޓާ ފްލައިޓްތަކަށް ތައްޔާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެސް ޗާޓާ ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ސިވިލް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 93
ސަޕޯޓަރުން ފެނި ނިހާން އުފަލުން ސަޖިދަ އަށް

ޕީޕީއެމްގެ "ސައިޒް ދައްކާލުމަށް" މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާއަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ފެނި، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު އުފަލުން ސަޖިދަ ޖައްސަވައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 67
އިބޫގެ ކެމްޕޭނަށް ޓީޗަރުން، ނިހާން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓީޗަރުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށް، ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) "ހައްދަވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

September 17, 2018 51
"އުއްމީދީ ޓާގެޓް ބޮޑު، ޖަލްސާއިން އެކަން ފެންނާނެ"

މާދަމާ ރޭ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެކަން ޖަލްސާ އިން ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

September 17, 2018 66
"ފޭސް ރިކޮގްނިޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބިރު ދައްކަން"

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ފޭސް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ބިރު ދެއްކުމަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 107
ޕީޕީއެމްގެ "ސައިޒު" ދައްކާ ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހު

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ "ރަސްމީ ސައިޒު" ދައްކަައިލަން މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމި ޖަލްސާ އަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން ގެނައުމަށްޓަކައި އަންގާރަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2018 73
އެމްޑީޕީ މުޅި ޓީމަށް ވެސް ރައީސްއާ ބަހުސެއް ނުކުރެވޭނެ

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ ބަހުސްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތަސް ކުރި ހޯއްދަވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 68
"ޅ.އަތޮޅުން ފެނުނީ އެމްޑީޕީ މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރު"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއެކު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ފެނުނީ މުޅި އެ އަތޮޅުން އެމްޑީޕީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 45
އައިޑީ ކާޑް ގަތުން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައިޑީ ކާޑު ގަތުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޕީޕީއެމުން ނުކުރާކަމަށް އެޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 29
އިބޫގެ އަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަށް: ނިހާން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ އަަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަކަށް ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިޙާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.