14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 45
އައިޑީ ކާޑް ގަތުން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައިޑީ ކާޑު ގަތުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޕީޕީއެމުން ނުކުރާކަމަށް އެޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 29
އިބޫގެ އަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަށް: ނިހާން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ އަަމަލުތައް ހުރީ ޖެއްސުންކުރާ ގޮތަކަށް ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިޙާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 189
ޕީޕީއެމްގެ "ރަސްމީ ސައިޒް" ދައްކާލަނީ

ޕީޕީއެމްގެ "ރަސްމީ ސައިޒް" ދައްކާލާނެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މިމަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 09, 2018 100
ރައީސަށް 2018 ދިނުމަށް ކަމަރު ބަންނަންޖެހޭ: ނިހާން

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަހަރުން ފެށިގެން 2023 އާ ހަމައަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަން ދިނުމަށް ކަމަރު ބަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 155
ބްރިޖާ ގުޅުވައި ނިހާން ކުރި ސުވާލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް، ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް އަންނަން ކެރޭނެތޯ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އެއްސެވުމުން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 33
ޕީޕީއެމަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ މާމިގިލިން

ޕީޕީއެމަށް، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އުފަން ރަށް އދ. މާމިގިލިން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 05, 2018 20
ޕީޕީއެމުން ފަޒާދު ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުލޫކީކޮމެޓީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު އެ ޕާޓީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 40
އިންތިޚާބަށް "ދިއްލޭ" އިލްމުވެރިން އެބަތިބި: ނިހާން

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް "ދިއްލޭ" އިލްމުވެރިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 69
އިލްޔާސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންޖެހޭ:ނިހާން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 44
ކޮލަމާފުށީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 29, 2018 107
ނިހާން އިދިކޮޅަށް: ރީތި އަޚުލާގަކީ ވަގަށް ގޮވުންތޯ؟

ރީތި ކެމްޕެއިނަކާ އެކު، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ތަރުޖަމާން، މާރިޔާ އަހުމަދު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 57
ވައުދުތައް އިއުލާންކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދޭނެ ވައުދުތައް ހާމަކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް އަންނަ މަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 114
ޕީޕީއެމްގެ ރައްދު: އެމްޑީޕީގެ ހިޔާނާތް ބަލާނަންތޯ؟

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "ހިޔާނާތް ވެފައިވާ ފައިސާ" ހޯދަން ވައުދުވެ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސް ކުރުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 78
ނަޝީދު އުޅެނީ އިބޫ އަށް ލޮޓިއެއް ދޭން: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އުޅެނީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ނެރުއްވައިގެން އޭނާ އަށް ލޮޓިއެއް ދޭން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 39
ބޭނުމީ ދޮޅު އަހަރުތަ؟ ނޫނީ ފަސް އަހަރުތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރިއާސީ ދައުރެއްގެ ދިގުމިނަކީ މީލާދީ ފަސް އަހަރެވެ. ވެރިކަމަށް މީހަކު ކުރިމަތިލަނީ އަދި މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ ވެސް އެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމުގައި ހުރި މީހާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި ނަމަ، ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކުން މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަވެސް ކަންތައް ކުރާންވީ ގޮތް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 99
ސިޔާމަކީ ރައީސްގެ ވަފާތެރި އެކުވެރިއެއް: ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ ކޯލިޝަން އޮތީ ވަރަށް ބަދަހިކޮށް ކަމަށާއި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު، އަހުމަދު ސިޔާމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަފާތެރި އެކުވެރިއެއް ކަމަށް،...

August 06, 2018 80
ބިން މިލްކުކުރެވޭ ނިންމުމާއި އިބޫގެ ވޯޓު

ޒުވާނުންގެ ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިދިއަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ބަހުސެއް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 85
އިބޫ ގެންދަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު ކޮޕީކުރައްވަމުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުތައް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކޮޕީ ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

August 05, 2018 56
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ:އަބްދުއްރަހީމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރާކަށް ސަރުކާރާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 70
ރިޝްވަތުގެ މާއްދާގައި އެންމެ ފަހުން ބަނދެވިއްޖެ!

ފުރަތަމަ ވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ، "ރިޝްވަތު"، މި ނަމުގެ ދަށުން ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމަނާފައި އޮތް 510 ވަނަ މާއްދާ އުވާލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެއް ހުށަހެޅުމެވެ. ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ރިޝްވަތު ނަގާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މީގެ ކުރިން ނެތް މިންވަރަކަށް، ފެތުރިގެން އުޅޭ...

31 ޖުލައި

July 31, 2018 25
ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔުނަސް މީޑިއާތަކަށް ދައުވާއެއްނުކުރާނެ

އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔުނަސް މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދައުވާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 31, 2018 45
ލާރި ފޮއްޗެއްގައި ޖެހުނަސް އެ މީހަކު ބަނދެވޭނެ:ނިހާން

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނައިގެން އެ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވި ބިލް ގައި އޮތީ "ލޯ ލާރި ފޮއްޗެއްގައި" ޖެހުނަސް، އެ...

July 31, 2018 28
ރިޝްވަތުގެ ކުށް ހިމަނައި އިތުރު އިސްލާހެއް މަޖިލީހަށް

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނައިގެން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުން...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 144
ނިހާން އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު ހޫނު ފެނަށް!

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 16
ވޯޓު ދޭކަށްް މަޖުބޫރެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ޕީޕީއެމުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިން ނަމަވެސް ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްލާން މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކް ޕާސަން، އަލީ އާރިފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 24
އީސީ ދޮށަށް އެއްވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ދޮށަށް އެއްވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތްތައް އެ ކޮމިޝަނުން...

July 24, 2018 24
މަސައްކަތް ކުރަނީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދައިދޭން:ޕީޕީއެމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީ، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

19 ޖުލައި

July 19, 2018 100
ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު ދަންމާލެވެން އެބައޮތް: ނިހާން

ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ދިގު ދަންމައިލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.