18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 78
ނަޝީދު އުޅެނީ އިބޫ އަށް ލޮޓިއެއް ދޭން: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އުޅެނީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ނެރުއްވައިގެން އޭނާ އަށް ލޮޓިއެއް ދޭން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 39
ބޭނުމީ ދޮޅު އަހަރުތަ؟ ނޫނީ ފަސް އަހަރުތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރިއާސީ ދައުރެއްގެ ދިގުމިނަކީ މީލާދީ ފަސް އަހަރެވެ. ވެރިކަމަށް މީހަކު ކުރިމަތިލަނީ އަދި މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ ވެސް އެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމުގައި ހުރި މީހާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި ނަމަ، ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކުން މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަވެސް ކަންތައް ކުރާންވީ ގޮތް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 99
ސިޔާމަކީ ރައީސްގެ ވަފާތެރި އެކުވެރިއެއް: ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ ކޯލިޝަން އޮތީ ވަރަށް ބަދަހިކޮށް ކަމަށާއި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު، އަހުމަދު ސިޔާމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަފާތެރި އެކުވެރިއެއް ކަމަށް،...

August 06, 2018 80
ބިން މިލްކުކުރެވޭ ނިންމުމާއި އިބޫގެ ވޯޓު

ޒުވާނުންގެ ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިދިއަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ބަހުސެއް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 85
އިބޫ ގެންދަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު ކޮޕީކުރައްވަމުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުތައް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކޮޕީ ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

August 05, 2018 56
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ:އަބްދުއްރަހީމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރާކަށް ސަރުކާރާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 70
ރިޝްވަތުގެ މާއްދާގައި އެންމެ ފަހުން ބަނދެވިއްޖެ!

ފުރަތަމަ ވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ، "ރިޝްވަތު"، މި ނަމުގެ ދަށުން ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމަނާފައި އޮތް 510 ވަނަ މާއްދާ އުވާލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެއް ހުށަހެޅުމެވެ. ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ރިޝްވަތު ނަގާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މީގެ ކުރިން ނެތް މިންވަރަކަށް، ފެތުރިގެން އުޅޭ...

31 ޖުލައި

July 31, 2018 25
ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔުނަސް މީޑިއާތަކަށް ދައުވާއެއްނުކުރާނެ

އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔުނަސް މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދައުވާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 31, 2018 45
ލާރި ފޮއްޗެއްގައި ޖެހުނަސް އެ މީހަކު ބަނދެވޭނެ:ނިހާން

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނައިގެން އެ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވި ބިލް ގައި އޮތީ "ލޯ ލާރި ފޮއްޗެއްގައި" ޖެހުނަސް، އެ...

July 31, 2018 28
ރިޝްވަތުގެ ކުށް ހިމަނައި އިތުރު އިސްލާހެއް މަޖިލީހަށް

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނައިގެން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުން...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 144
ނިހާން އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު ހޫނު ފެނަށް!

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 16
ވޯޓު ދޭކަށްް މަޖުބޫރެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ޕީޕީއެމުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިން ނަމަވެސް ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްލާން މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކް ޕާސަން، އަލީ އާރިފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 24
އީސީ ދޮށަށް އެއްވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ދޮށަށް އެއްވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތްތައް އެ ކޮމިޝަނުން...

July 24, 2018 24
މަސައްކަތް ކުރަނީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދައިދޭން:ޕީޕީއެމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީ، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

19 ޖުލައި

July 19, 2018 100
ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު ދަންމާލެވެން އެބައޮތް: ނިހާން

ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ދިގު ދަންމައިލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 66
ވަޒީރުންނާއެކު ޑރ. ޝަހީމް މާލޭގެ ގެތަކަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއެކު މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ވަޑައިިގަންނަވަން މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 83
އެންމެ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސަކަށް ޝަހީމް ވާނެ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު، އެއީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 38
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ އާ ޝަރުތުތައް ފާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން އުޅޭ މީހުން، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 130
އިބޫ ވާނީ ނަޝީދުގެ ޕަޕެޓަކަށް: ޕީޕީއެމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނެ...

July 01, 2018 36
ނިހާނަށް ސުވާލެއް: އިބޫގެ ނަން އޮންނާނެތަ؟

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

30 ޖޫން

June 30, 2018 147
"ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ 52 ޕަސެންޓުން"

ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ 52 ޕަސެންޓު ވޯޓުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 58
ނަޝީދު ކުރިމަތި ނުލީއެއް ނޫން، ފުރުސަތު ގެއްލުނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތި ނުލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ނުވީ ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެ ނިންމުން...

June 29, 2018 40
"މަސީހު ގަބޫލުނުކުރާނަމަ ކޮމިޓީތަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު ބަލައިނުގަންނަ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބޭފުޅުން...

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2018
އިންތިހާބުތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމެޓީއަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަން މިއަދު...

June 26, 2018 85
ހިމާޔަތް ހޯދި މީހުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ހުރަސްތަކެއް

ރާއްޖޭން ބޭރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވުމަށް ޓަކައި ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޕީޕީއެމުން...

12 ޖޫން

June 12, 2018 7
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހުގެ 25 ގައި ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހު 25ގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 43
ނިހާންގެ "ރާގު" މުޅިން ބަދަލުވީތަ؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން "ކެކި އަރައިގަތެވެ". އެއް ބަޔަކަށް އެކަން ސިފަވީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް "އަނިޔާވެރިވާތީ" އިންޑިއާ އިން އެޅި "ވަރުގަދަ" ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މި...