13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 57
އިމަޖެންސީ ހާލަތު ނިމުމުން މަޖިލީސް ފަށާނެ: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުފެށި ލަސްވީ ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތްފުޅު"ގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމާއެކު ޖަލްސާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

February 13, 2018 75
ރައީސާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ނިންމުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެތައް ފާޑެއް ކިޔަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 13
ޚާއިނުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން ސަލާމަތްވާނެ: ނިހާން

ޚާއިނުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދޭން އުޅޭ ކޮންމެ އުދުވާނީ ހަމަލައަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 4
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގީ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް؛ ނިހާން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ހިންގާފައިވަނީ ހުތުރު އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 43
"ރައީސް އަޒުލްކުރުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން"

ދިވެހިން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 60
އެއީ ސައިޒަށް ވުރެން ބޮޑެތި ވާހަކަ، ދުރެއް ނުކުރެވޭނެ

ގައުމުން ބޭރުގައި ފިއްލަވައިގެން ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވަނީ "ސައިޒަށް ވުރެން ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއް" ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކުން ލިބޭނެ މޮޅެއް ނެތް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 51
މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅަށް ހޫނު ރައްދެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ހޫނު ރައްދު ދެއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 22
ނިހާން އާއި މުސްތަފާގެ "ލޯބި" މީޑިއާ އަށް!

ތިމަރުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މީޑިއާ އަށް ދެއްވީ އިންޒާރެކެވެ؛ ދިފާއުގައި ނިކުންނެވީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނެވެ. ދެން ފެށުނީ މީޑިއާ އަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް "ލޯބީ"ގެ ވާދަވެރި ބަހުސެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 34
ނަންތައް އާއްމުކުރީ ބިރުދައްކަން: ޕީޕީއެމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަސްޓަމްސް އިން ހިންގި ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރީ، ބިރުދައްކަން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 6
އީޔޫގެ ވަފުދުން ޕީޕީއެމާ މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދުން ޕީޕީއެމްއާ އެކު އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 40
"ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހެއް އިދިކޮޅަކަށް ނޭނގޭނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ޓިކެޓް ދޭނެ މީހަކާއި އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް ވެރިން މިރޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 67
ނިހާނާއި ރިޔާޒުގެ ޒުވާބުން ސިއްރުތައް ބޭޒާރު!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ގިނަ ބަޔަކު ރޭ ޝައުގުވެރި ވީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ ހޫނު ޒުވާބަށެވެ. ޓުވިޓާގައި ހިނގި ފޯރިގަދަ އެ ޒުވާބުގައި، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވި އެވެ. މި ކޯޅުންގަނޑުގައި ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 32
ރައީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން:ނިހާން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއް ބުރުން ކަމަށާއި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން "ދިމާކޮށްގެން" އެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 57
ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ،

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 36
ނަޝީދަށް ވުރެ ގާސިމް ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވުރެ، ދިވެހި ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 33
ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް،ވަންނަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް:ނިހާން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭރުގެ ޕްރެޝަރާ އެކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތަސް، އެ މަނިކުފާނު ވަންނަވަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 31
އެއީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް، އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލާ:ނިހާން

އެމްޑީޕީއަކީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގައި ތިބި މެމްބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 63
ސަޕޯޓަރެއްގެ މަރަށް ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ފ، މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެއަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދާން އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 40
ނިހާނުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ތިޔަ ހަޖޫ ޖަހަނީ ޗައިނާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާ އަށް "ހަޖޫ ޖަހަމުން" ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، ހޫނު ރައްދެއް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 57
ތިނަދޫ ޖަލްސާ: ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ؟

ގދ. ތިނަދޫގައި މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އިދިކޮޅު މީހުން އަދިވެސް ބޯ ގުނަނީ އެވެ. ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާ ބޭއްވި އިރު، އޭގެ ތެރެ އިން ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ ޖަލްސާގައިތޯ ބަލާށެވެ.