11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 67
ނިހާނާއި ރިޔާޒުގެ ޒުވާބުން ސިއްރުތައް ބޭޒާރު!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ގިނަ ބަޔަކު ރޭ ޝައުގުވެރި ވީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ ހޫނު ޒުވާބަށެވެ. ޓުވިޓާގައި ހިނގި ފޯރިގަދަ އެ ޒުވާބުގައި، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވި އެވެ. މި ކޯޅުންގަނޑުގައި ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 32
ރައީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން:ނިހާން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއް ބުރުން ކަމަށާއި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން "ދިމާކޮށްގެން" އެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 57
ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ،

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 36
ނަޝީދަށް ވުރެ ގާސިމް ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވުރެ، ދިވެހި ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 33
ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް،ވަންނަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް:ނިހާން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭރުގެ ޕްރެޝަރާ އެކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތަސް، އެ މަނިކުފާނު ވަންނަވަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 31
އެއީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް، އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލާ:ނިހާން

އެމްޑީޕީއަކީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގައި ތިބި މެމްބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 63
ސަޕޯޓަރެއްގެ މަރަށް ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ފ، މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެއަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދާން އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 40
ނިހާނުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ތިޔަ ހަޖޫ ޖަހަނީ ޗައިނާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާ އަށް "ހަޖޫ ޖަހަމުން" ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، ހޫނު ރައްދެއް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 57
ތިނަދޫ ޖަލްސާ: ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ؟

ގދ. ތިނަދޫގައި މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އިދިކޮޅު މީހުން އަދިވެސް ބޯ ގުނަނީ އެވެ. ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާ ބޭއްވި އިރު، އޭގެ ތެރެ އިން ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ ޖަލްސާގައިތޯ ބަލާށެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 60
ތިނަދު އަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީ ގެނައީ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގަައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ފަހުން، އެ ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިލިމާފަންނު...

November 25, 2017 64
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަލްސާގައި މީހުން ބައިވެރިވާނެ:ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފެންނާނެ ޖަލްސާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 43
ނިހާނަށް ރައްދު: "ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ނުހުއްޓުވޭނެ"

ގދ. ތިނަދު އަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮށްދެއްވި ކަންކަމާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ނަމަ، "ދެން އަޅާ ފިޔަވަޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވިސްނުން...

November 22, 2017 76
ނިހާން ތިނަދޫ މީހުންނަށް:ރައީސްގެ ގާތްކަން ކޮބާ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވި އެއް ރަށަކީ ގދ. ތިނަދޫ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް އެ މަނިކުފާނު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 51
ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން: މުނައްވަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން "ނުލަފާކަން ދެއްކިޔަސް" މި ސަރުކާރުން އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 47
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ބަހާރު މޫސުމެއް"

މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނުހިންގާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކޮށްދީފި އެވެ. ބޮޑެތި އެތައް މަޝްރޫއުއެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަނީ އެވެ. ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނި އެތައް ކަމެއް އެހެރަ ފުރިހަމަ ކުރަނީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ "ފިސާރި"...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 14
ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ނިހާން، ނައިބަކީ އާމިރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 22
މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ކުޅުދުއްފުށިން ފަރިވަޅު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބިން ހިއްކަން ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަރިވަޅެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 70
ނަޝީދާ އެކު އުޅެން މައުމޫން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ:ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ލަދުފުޅު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 23
އިންތިގާލީ ރައީސާ ހެދި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ:ޕީޕީއެމް

އިންތިގާލީ ވެރިއަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ ފެށުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 36
"ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާނީ 'އުދުހިގެންދާ' ޖަލްސާއެއް"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރީޚީ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި އެއީ "އުދުހިގެންދާ" ޖަލްސާއެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕު ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 38
ނިހާނުގެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޖެއްސުން ކުރިޔަސް، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާނު އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.