25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 60
ތިނަދު އަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީ ގެނައީ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގަައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ފަހުން، އެ ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިލިމާފަންނު...

November 25, 2017 64
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަލްސާގައި މީހުން ބައިވެރިވާނެ:ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފެންނާނެ ޖަލްސާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 43
ނިހާނަށް ރައްދު: "ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ނުހުއްޓުވޭނެ"

ގދ. ތިނަދު އަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮށްދެއްވި ކަންކަމާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ނަމަ، "ދެން އަޅާ ފިޔަވަޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވިސްނުން...

November 22, 2017 76
ނިހާން ތިނަދޫ މީހުންނަށް:ރައީސްގެ ގާތްކަން ކޮބާ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވި އެއް ރަށަކީ ގދ. ތިނަދޫ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް އެ މަނިކުފާނު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 51
ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން: މުނައްވަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން "ނުލަފާކަން ދެއްކިޔަސް" މި ސަރުކާރުން އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 47
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ބަހާރު މޫސުމެއް"

މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނުހިންގާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކޮށްދީފި އެވެ. ބޮޑެތި އެތައް މަޝްރޫއުއެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަނީ އެވެ. ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނި އެތައް ކަމެއް އެހެރަ ފުރިހަމަ ކުރަނީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ "ފިސާރި"...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 14
ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ނިހާން، ނައިބަކީ އާމިރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 22
މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ކުޅުދުއްފުށިން ފަރިވަޅު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބިން ހިއްކަން ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަރިވަޅެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 70
ނަޝީދާ އެކު އުޅެން މައުމޫން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ:ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ލަދުފުޅު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 23
އިންތިގާލީ ރައީސާ ހެދި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ:ޕީޕީއެމް

އިންތިގާލީ ވެރިއަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ ފެށުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 36
"ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާނީ 'އުދުހިގެންދާ' ޖަލްސާއެއް"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރީޚީ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި އެއީ "އުދުހިގެންދާ" ޖަލްސާއެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕު ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 38
ނިހާނުގެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޖެއްސުން ކުރިޔަސް، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާނު އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ފާރިސްގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ލިސްޓުގައި އިސް ބޭފުޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމަނައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 93
"ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއެކު ރޯނު އެދުރުން ގިނަވެއްޖެ"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާއެކު، ކަންކަން އެނގޭ "ރޯނު އެދުރުން" ގިނަ ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 14
"ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ދިނުން މަޖުބޫރު"

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ނުދީފިނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެތީ އެ ފާސްކޮށްދިނުން މެމްބަރުންނަށް މަޖުބޫރު...

October 25, 2017 17
ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބައިވެރި ނުވުމުން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 31
ބަޖެޓު އަމާޒުކުރީ އެންސްޕާ އާއި ބައި އިލެކްޝަނަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

October 09, 2017 70
މަޖިލީހުގެ "ބޮޑު ފާރު"ގެ މޭސްތިރިއަކީ ރީކޯ މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ގާތްނުވެވޭ ގޮތަށް ރިޔާސަތު ވަކިކުރަން ހަދާފައިވާ "ބޮޑު ފާރު"ގެ މޭސްތިރިއަކީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ކަމަށް ޕީޕީއެމް...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 95
އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކޮށް ފްލެޓް ލިބޭނެ: ނިހާން

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 54
"މަޖިލިހުގެ ކޮންޓްރޯލް ފަލާހަށް، ގޯލް ޖަހާނީ މޫސަ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވިޔަ ނުދީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުއްޓުވުމުގެ ހުއްދަ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ގޭމް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް "ގޯލް ޖައްސަވާނީ" މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލަދިން މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހަމަލަ ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 41
ކަމަދޫގައި ތާއީދު އިތުރުވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބ. ކަމަދޫގެ މެޖޯރިޓީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނަންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ސަރުކާރުން ކާމިޔާބު...

August 20, 2017 41
ޓިޝޫ ބޮނޑިއަކާ ހެދި މަޖިލިސް "މަރު"!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަށް ވުރެ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރު ވެސް ޖަލްސާތައް ބާއްވައިފި އެވެ. ތާޅަފިއްޔާއި ދުންމާރި ފަދަ އަޑުގަދަކުރާ ސާމާނު މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ...