05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ފާރިސްގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ލިސްޓުގައި އިސް ބޭފުޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމަނައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 93
"ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއެކު ރޯނު އެދުރުން ގިނަވެއްޖެ"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާއެކު، ކަންކަން އެނގޭ "ރޯނު އެދުރުން" ގިނަ ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 14
"ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ދިނުން މަޖުބޫރު"

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ނުދީފިނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެތީ އެ ފާސްކޮށްދިނުން މެމްބަރުންނަށް މަޖުބޫރު...

October 25, 2017 17
ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބައިވެރި ނުވުމުން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 31
ބަޖެޓު އަމާޒުކުރީ އެންސްޕާ އާއި ބައި އިލެކްޝަނަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

October 09, 2017 70
މަޖިލީހުގެ "ބޮޑު ފާރު"ގެ މޭސްތިރިއަކީ ރީކޯ މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ގާތްނުވެވޭ ގޮތަށް ރިޔާސަތު ވަކިކުރަން ހަދާފައިވާ "ބޮޑު ފާރު"ގެ މޭސްތިރިއަކީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ކަމަށް ޕީޕީއެމް...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 95
އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކޮށް ފްލެޓް ލިބޭނެ: ނިހާން

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 54
"މަޖިލިހުގެ ކޮންޓްރޯލް ފަލާހަށް، ގޯލް ޖަހާނީ މޫސަ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވިޔަ ނުދީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުއްޓުވުމުގެ ހުއްދަ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ގޭމް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް "ގޯލް ޖައްސަވާނީ" މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލަދިން މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހަމަލަ ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 41
ކަމަދޫގައި ތާއީދު އިތުރުވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބ. ކަމަދޫގެ މެޖޯރިޓީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނަންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ސަރުކާރުން ކާމިޔާބު...

August 20, 2017 41
ޓިޝޫ ބޮނޑިއަކާ ހެދި މަޖިލިސް "މަރު"!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަށް ވުރެ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރު ވެސް ޖަލްސާތައް ބާއްވައިފި އެވެ. ތާޅަފިއްޔާއި ދުންމާރި ފަދަ އަޑުގަދަކުރާ ސާމާނު މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 44
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކެއް 25 ރަށެއްގައި ހިންގަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތަރައްގީއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން" ނަމުގައި 25 ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 57
ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ "ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ": ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ "ހިލާ ގުޑުވާ ނުލެވޭނެ" ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 119
މާރާމާރީއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިފައިގެން ނިހާން ޕޮލިހަށް

މާލޭގައި ހިންގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަންބޮޑުވުންތައް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 79
އީވާގެ ސުވާލުތަކަށް އަސްމާގެ ފިނި ރައްދު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެންމެ ހަލަބޮލިވި ވަގުތެވެ. ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިހުގެ އަބްދުﷲ މަސީހު އިންނެވުމަށް ހުރަސްއަޅުއްވަން އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ކުރެއްވުނު ކަމެއް އޭރު ގެންދެވީ ކުރައްވަމުންނެވެ. އަޑުގެ ކޮޅަށް، ހަޅޭއްލައްވަމުން އެކި ކަންކަމާ ގެންދެވީ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 40
ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ: ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޕީއެމުން ސޮއި ކުރެއްވި 10 މެމްބަރުން ވަކިވިކަން މަޖިލީހުން އިއުލާންކޮށްފި ނަމަ، އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 13
މަސީހް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ކަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 40
ވޯޓު ދީފި ނަމަ 10 މެމްބަރުން ވަކިކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކިކުރަން ސޮއި ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން، އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދެއްވައިފި ނަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 68
މިއީ، ކާމިޔާބެއް، މެމްބަރުން އައުމަށް އެދެން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 55
ލަންކާ ދަތުރަކީ މިޝަނެއް، ނަތީޖާ ފެންނާނެ: ނިހާން

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް މި ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިޝަނެއްގައި ކަމަށާއި ނަތީޖާ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.