25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 14
އެއްވެއުޅުމުގެ އިސްލާހު ފޮނުވާލުމުން އުޝާމްގެ ފާޑުކިޔުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ ހިލާފަށް، ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު ފާސްނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 11
ދެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް ދެނެގެންނަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ފެންމަތިވުމުން އެކަމަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 7
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރިއެއްނޫން

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން ނުގެންގުޅޭކަން ސާފުވެފައިވާ ކަމަށް، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 93
"ވިސާ މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ އަމަލު ގަވާއިދާ ޚިލާފު"

ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަ އިން ރެސިޑެންސް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން އަލުން ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު އެހެން ގޯހެއް ވެސް...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 9
މުޒާހަރާގެ ބިލް ކުރިއަށް ނުދަނީ އަނބުރާ ގެންދިއުމުން؟

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރި އިސްލާހު އުވައިލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދަނީ އެ ބިލް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ވާތީ ކަމަށް ބިލް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 29
މަޖިލިހުން އަވަސްއަރުވާލުމަކީ އިންސާފަށް ހުރަހެއް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މައްސަލާގައި، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބާކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ވަކީލް މައުމޫނު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 31
ދުންފަތުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަނުކުރަން އެންމެ ފަހުން ނިންމަނީ

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓު ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 24
ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

އެތައް މަސްތަކެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ ބިދޭސީންތަކެއް ލައްވައި ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 47
އާމިރާ ނޫން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތިމަތު އާމިރާ ނޫން އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދެންމެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންނެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 5
ޖިންސީ ގޯނާ: ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން އެންއައިސީއަށް

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ދެ މީހަކު ވެގެން ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލު ކުރިގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭތީ އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 63
މޯކޮމް މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަނީ

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 34
މޯކޮމް މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓްތައް އޭސީސީގައި ވާނެ: އުޝާމް

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގެ ހުރިހާ ލިޔެކިއުމެއް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

16 ޖޫން

June 16, 2020 10
އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރާވަރު މިހާރުވެސް އެނގޭ: އުޝާމް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލަންް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހޯދަން ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީއެއް ނުހެދިޔަސް އެ ކަންކަން މިހާރު ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި މައްސަލަ ހައްލު ނުވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 34
ކޮންމެ ސަލާމަކަށް އެމްސީ ހުށަހެޅުން ގޯސް: އުޝާމް

ބަލިވެގެން ވަޒީފާ އަށް ނުނުކުމެވޭތީ ސަލާން ބުނަންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ގެންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އުފެދޭނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 41
"ތަހުގީގުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޒާމާ ބެހުމެއް ނޫން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވިޔަސް ޖިނާއީ ކަމެއް ހިންގައިފި ނަމަ ފުލުހުންނަށް ބެލޭނެ ކަމަށާއި އެއީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 10
ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިދު ނެތް، ކަރަންޓީނާމެދު ސުވާލު

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަދާފައި ނުވާތީ، މީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 21
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުން ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކަން ފެށުމުން ވިލިމާލޭގެ ފަރަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިވަޑައިގެން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 10
ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ކޮމިޝަނަރު އައްޔަން ނުކޮށް 4 އަހަރު

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ގޮތުގައި "ކޮމިޝަނާ އޮފް އެޝުއަރެންސް" އައްޔަންކުރަން ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ވެސް އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖައްސައި އޮތް މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 13
ވަކީލުންގެ ބާއިމްތިހާނުގެ ޝަރުތު ލަސްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބާކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާއި އެއާ ވިދިގެން ހަދަން ޖެހޭ އިމްތިހާނު ހަދަން، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު"ގައި އޮންނަ ޝަރުތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް ފަސްކުރަން ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ...

11 މެއި

May 11, 2020 12
"ދައުރު އިތުރުނުކޮށްފިނަމަ ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު"

މިހާރު ތިބި ކައުންސިިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށްފި ނަމަ، ދިމާވާނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.