09 މެއި

May 09, 2019 22
ޕީޕީއެމް ނިދިން ހޭލައި ޒިންމާއަދާކުރަން ވެއްޖެ: ނިޒާރު

އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް، "ޕީޕީއެމް އަދިވެސް އޮތީ ނިދާފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 9
ނިޒާރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާއާ މެދު ހިޔާލު ބަދަލު ވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އަމިއްލަ ގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 12
ނިޒާރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބަލަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހިދަތޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވި މިހާރުގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 129
ޕްރައިމަރީއަށް ލީޑާޝިޕުން ނުފޫޒު ފޯރުވި: ނިޒާރު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި، ވަކި ބަޔަކު ހޮވުމަށް އެ ޕާޓީގެ...

January 19, 2019 24
މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނާކާމިޔާބުވީ 5 ބޭފުޅަކަށް

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ވާދަވެރި ޕްރައިމަރީގައި، މިހާރު މަޖިލިހުގައި...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 11
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް އަސްލަމް

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އަދި ޗީފް ވިޕަކަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 35
ރައީސް، އައްޑޫ މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 20
"މާލޭގައި އަމުރުނުކޮށް ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދީ"

އޭރުވެސް އަދިި މިހާރު ވެސް "ދިވެހިންނަށް ހައްގު މިންވަރެއް" ނުލިބެ އެވެ. މި ހަގީގަތް، ސާބިތު ކޮށްދެއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުުގެ ވާހަކަ ފެއްޓެވީ، މީގެ 60 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން ދެކުނުގައި ވަކި ދައުލަތެއް އުފެއްދި ހާދިސާއިންނެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 23
"މޮޔައަކަށް ވުރެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކު ވެސް ރަނގަޅު"

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ "މޮޔައަކަށް ވުރެ" ބައެއް ފަހަރު ޚުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރަށް، ވިލިމާލޭ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 14
އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ، ކުރިއަށް ގެންދާނަން:އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
"ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ އަހަން ޖެހުމަކީ އަނިޔާވެރިކަން"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނައިން ސުވާލުކުރާ ކަމަށާއި އެހެން އަހަން ޖެހުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ސިފަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 7
ޕާޓީތަކުގައި ޚިޔާލު ތަފާވުންތައް އެބަހުރި: ނިޒާރު

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހިމެނެނީ އެކި ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ކަމަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ވެސް އެ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 5
މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި ސިފައިންގެ ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 11
"ފެނަކައިން އައްޑުއަށް ކަރަންޓު ދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން"

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ފެއިލްވެފައި ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިން ދެން އައްޑު އަށް ކަރަންޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައެއް ނުގަތް!

ރަހުމު ކުޑަ ގޮތެއްގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނެ، ބޭރު ކޮށްލައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 129
ރައީސް މައުމޫން ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއެއްގައި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެ، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 15
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހުގެ ސަމާލުކަމަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މިނިވަން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް މިއަދު ވައްދައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 19
ނިޒާރުގެ މުސާރައިން 50،000ރ. ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެއް މަހުގެ މުސާރައިން 50،000ރ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ "އަބުރު ފަންޑް" އަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 13
އީސީގެ މައްޗަށް ނިޒާރުގެ "ވައްކަމުގެ" ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭރު ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން "ވައްކަން ކުރެވޭނެ" އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ-ވޯޓިން) ސިސްޓަމެއް ގާއިމު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރު ނިޒާރުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދޭން ގޮވާލާ ކުރި ޓުވީޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުގެ ފޯނު ފުލުހުން ރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 3
މެމްބަރު ނިޒާރު މާދަމާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މާދަމާ ރޭ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.