08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 70
ގާސިމްގެ މިލްކިއްޔާތުގަ ބިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 11 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.