25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 126
އިލްހާމާއި ލަތީފްގެ ބަހުގެ ހަމަލަތައް ސަރުކާރަށް!

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ދަނގެތި ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހުމަދާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ސަރުކާރަށް އިއްޔެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 13
ހައިކޯޓް އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރާގެ މައްސަލަ އޭސީީސީ އަށް

ހައި ކޯޓުގައި އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 50
ހައި ކޯޓަށް އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރާއެއް ހަމަޖައްސައިފި

ހައި ކޯޓުގައި އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރާގެ މަގާމު އުފައްދައި އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ، ފާރިޝް އަހުމަދެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 4
އަބްދުﷲ ސައީދާއި 2 މެމްބަރަކަށް ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެ މެމްބަރަކަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 34
އިލްހާމް މިފަހަރު ވާދަކުރައްވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 61
ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް، މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ދެންމެ ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 14
ތާރީޚީ ދުވަހެއް! 12 މެމްބަރުން އެކުގައި މަޖިލީހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ފަހުން، މަޖިލީހަށް ވެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު، ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. މިއީ، މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ދުވަހެކެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 15
12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ވެސް އަނބުރާ ލިބިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ސޮއިކުރި 12 މެމްބަރަކު މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލް ކުރުމުން، އެ 12 މެމްބަރުންނަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 4
ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ނުނިމި ތިއްބެވި އަށް މެމްބަރުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ވަކީލުން އިއްޔެ ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 53
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް އީސީއަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި އިލްހާމް އަހުމަދަށް ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް އީސީގެ ވަކީލުންނަށް މިއަދު އަމާޒުކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 3
އިލްހާމާއި ސައުދުﷲ ގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 19
ތިން މެމްބަރަކާއި އަރީފް ބަންދުން މިނިވަންކޮށްފި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ތިން މެމްބަރަކާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މިރޭ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 14
އިލްހާމް ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ބަންދުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް ހަ މަސް ދުވަސް ފުރުނުއިރު، ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އިލްހާމްގެ ނެތް ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 51
ފައިސާ ބެހި ކަމަށް ދިން ބަޔާން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ބެހި ކަމަށާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެގެން އެ ފައިސާ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ހަވާލުކުރީ ތިމަންނާ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ހެކި ބަސް ދިން މީހަކު އޭނާގެ ބަޔާން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 5
އިލްހާމާ ދެކޮޅަށް 32 ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރަން 32 ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައި، އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 9
ހަ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނީ އެއްކޮށް

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ނުވަ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެއް މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ މައްސަލަތައް ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
ސިނާނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 131
ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނީ ނައިބަކަށް އަދީބު ލުމުން

އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފެއްޓެވީ ނައިބު ރައީސަކަށް އަހުމަދު އަދީބު އައްޔަން ކުރުމާ ހިސާބުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.