03 ޖުލައި

July 03, 2018
ފިލްމާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ހަދަން ތަމްރީނު ދެނީ

ރާއްޖޭގައިި ފިލްމާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ހަދަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 17
އެފްޓީއޭ ހަދަން ޖެހުނީ އެކަށީގެންވާ އަގު ނުލިބޭތީ

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް (އެފްޓީއޭ) ހަދަން ޖެހުނީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރާ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގު ނުލިބޭތީ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ގަމުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން، ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 27
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ރޯދަމަހު ރަށްރަށަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭ ފަސް އަތޮޅެއްގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 26
ވިސްނައިދީފައި އޮތީ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން: ސައީދު

ކުޑަ ގައުމަކަށް ވާތީ ފަގީރުކަން އޮންނާނެ ކަމާއި ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން މީގެ ކުރިން ދިވެހިންނަށް ވިސްނައިދެމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެކަން ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް...

May 02, 2018 2
މާމިގިލީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އދ. މާމިގިލި ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 21
ހައްގު އުޖޫރަ ލިބިގެން ނޫނީ ކުރިއަރައި ނުދާނެ: ސައީދު

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްގު އުޖޫރަ ލިބިގެން ނޫނީ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރައިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 26
ރާއްޖޭގައި ދެން ހިނގާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފިކުރު:ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ދެން ހިނގާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފިކުރު ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހިންގެ ފިކުރު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 7
އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއް

ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 56
އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރީ ޝަކުވާތަކެއް ހުރުމުން: ސައީދު

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާލާ ކޮންޓެއިނަރުތަކުން މުދާ ހުސްކުރުމަށް މަޖޫރީން ނަގާ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރީ، ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކެއް ވެސް ހުރުމުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 32
ގުދަންކުރަން މަޖޫރީންނަށް އިތުރު އަގެއް ނުނެގޭނެ

ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާލާ ކޮންޓެއިނަރުން މުދާ ހުސްކޮށްދޭ މަޖޫރީންގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ އެ މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޖުމުލަ އަގެއް ކަމަށާއި ކޮންޓެއިނަރުން ނަގާ މުދާ ގުދަންކުރަން އިތުރު އަގެއް ނުނެގޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 50
މުދާ ކްލިއާކުރުމާ އެމްޕީއެލުން ހަވާލުވާން ޖެހިދާނެ

މަޖޫރީންގެ ބަދަލުގައި މުދާ ކްލިއާ ކޮށްދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ޓީމެއް ނެރެން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

April 04, 2018 54
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މަންޒަރު މަގުމަތިން ފެނިއްޖެ!

"މާލޭގައި ކުނިގޮނޑެއް އޮތް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު. ކޮބައިތޯ މިހާރު އެ ކުނިގޮނޑު؟" އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު ސައީދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. "މިއީ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 36
މަޖޫރީން އަގުބޮޑުކުރާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނަން: ސައީދު

ދުވާލު ވަގުތު މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން، މަޖޫރީން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އަގު ބޮޑު ކުރާނަމަ އެކަމުގެ ތެރެއަށް...

April 03, 2018 64
މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރާ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން:ސައީދު

ދުވާލު ވަގުތު މާލެތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރާ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ދެއްވައިފި...

30 މާޗް

March 30, 2018 5
އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް މަހު ނިންމަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 17
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރަށް

ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

March 29, 2018 13
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރާނެ: ސައީދު

ދުވާލު ގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

28 މާޗް

March 28, 2018 2
ސައުދީ ފަންޑުގެ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާކޮށްފި

ސައުދީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ފަންޑުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 33
އިދިކޮޅަށް ކާމިޔާބު ނުލިބެނީ މިސްރާބެއް ނެތީމަ: ސައީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ނުލިބޭ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 24
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ރާއްޖޭން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ މެދު ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 22
އިދިކޮޅުގެ މަސައްކަތް އީޔޫއިން ބަލައެއްނުގަނޭ: ސައީދު

ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލްގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލުން މިއަދު ފާސްކުރި ގަރާރުން އެނގުނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އީޔޫ އިން ބަލައި ނުގަތުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

February 26, 2018 11
އެސްޓީއޯގެ ދެ ޓަވަރުގެ އަގު 27 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 103
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މެޑަމްއާ ވެސް ވާދަނުކޮށްލެވޭނެ"

އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމާ އެކަނި ވެސް ވާދަކޮށްނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 45
އައްޑޫން ސަރުކާރަށް ނެގި ބިންތައް އަލުން ހަވާލުކުރަނީ

އައްޑޫގެ ބައެއް މީހުންނަށް ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވި ނަމަވެސް، އެ ބިންތައް އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.