29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 19
އެފްޓީއޭ ގައި ޗައިނާއާއެކު ރާއްޖެ ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 36
ދުނިޔޭގެ މުސްތަގުބަލް ހިސޯރުކުރާނެ ކުޑަ ގައުމަކީ ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މުސްތަގުބަލް ކުޑަ ގައުމަކުން ހިސޯރު ކުރާނަމަ، އެކަން ދެން ކުރާނީ ރާއްޖެ އިން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 24
ގާތް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އާމެދު ހަސަދަވެރިވޭ: ސައީދު

ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހަސަދަވެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 38
އައްޑޫ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީން: ސައީދު

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްގީ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްވާތީ، އައްޑޫ ޑިމާންޑް ކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަހަލަ ވެރިއަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 16
ލ. ލިންކް ރޯޑްގައި ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ލ. އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 45
ސައުދު ލަދުގަނެ، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ސައީދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 53
"އިގްތިސޯދީގޮތުން ރާއްޖޭން އަންނަނީ މިސާލު ދައްކަމުން"

ސައުތު އޭޝިއާގައި އިގްތިސޯދީ ގޮތުން އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން މިސާލު ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 18
ލީޑަރުންވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވަން: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަންވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށާއި އެ މަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރު ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 20
ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިއަދު ފޮނުއްވައި މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 26
"ފިނިފެންމާ" ތައުރީފުން މިނިސްޓަރު ސައީދަށް މަލާމާތް!

ރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ހަފުލާތަކުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތައުރީފް ކުރެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލީސް މެމްބަރުންގެ އާއްމު ކަމެކެވެ. އެއް ބޭފުޅަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރެއްވޭތޯ އަނެއް ބޭފުޅަކު އަބަދުވެސް ބައްލަވަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ "ރުމާލު2" ޖަގަހައިގައި މިދޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 128
ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު: ސައީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ޕޯޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިން މިނިވަންކުރި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ފަދަ ވެރިއެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 6
އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ޝެޑެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައި، ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 139
ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މައުމޫނާއި ނަޝީދަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 17
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުނިންމާ

މިއަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ގަތަރުގައި ބާއްވަން ކުރިން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ފޯރަމް ބާއްވާނެ ތަނެއް އަދި ކަނޑަނާޅާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެ ފޯރަމް ބާއްވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 32
މަސީހު ވަކިކުރަން އުޅެނީ ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުދައްކަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކަންވެގެން ދައްކާ ބަހަނާއެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 5
ޕާލިމެންޓުގައި ބަޑިޖެހިއިރު މިނިސްޓަރު ސައީދު ހުންނެވި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކައިރީގައި މިއަދު ބަޑިޖަހައި ތިން މީހަކު މަރާލި ހާދިސާ ހިންގިިއިރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހްމަދު ޝިއާން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިއްބެވި ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 41
މައުމޫނާއި ނަޝީދު ވިއްކެވި ރަށްތައް ހުރީ ނުހެދި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވިއްކެވި ރަށްތައް އަދިވެސް ނުހެދި އެބަހުރި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 7
އެއާޕޯޓުގައި އާ ވީއައިޕީ ޓާމިނަލެއް އަޅަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ "ހިތްގައިމު" އާ ވީއައިޕީ ޓާމިނަލެއް އަޅައި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ އެކްސްޕޯއެއް

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އާއި ތައުލީމީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހިމެނޭ އެކްސްޕޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.