05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 10
ވިޔަފާރި އަށް ފަސޭހަ ގައުމަކަށް ހަދަން އަމާޒު ހިފައިފި

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވިޔަފާރި ކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ 50 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 7
ވަޒީފާއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ސައީދު

ބައެއް ވަޒީފާތަކަކީ ހުތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2017 36
ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މާލޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 5
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް ދީފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ހާއްސަ އުފެއްފުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 9
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫ ގޮފި ހުޅުވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ގިނަ ހިދުމަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް، ބިޒްނަސް ސެންޓަރަކާ އެކު އެ މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިތަދޫގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 22
މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ޝަކުވާ ބޮޑު: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 4
ކުންފުނީގެ މިނިމަމް ކެޕިޓަލާއި އަހަރީ ފީ ކަނޑާލަނީ

ކުންފުނީގެ މިނިމަމް ކެޕިޓަލާއި އަހަރީ ފީ ކަނޑާލައި ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 66
ރައީސް ޔާމީނަށް ގައުމު ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ސައީދު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އަމިއްލަވަންތަކަން "ޓެސްޓު" ކުރަން ކެރިވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެކަނި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ގައުމު ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 9
1000 ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ސީމަނުން ތަމްރީންކުރަނީ

ބޯޓް ދަތުރުކުރުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ 1000 ޒުވާނުންނާއި 1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 11
އެކައުންޓް ހުޅުވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން

ބިދޭސީންގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

November 27, 2016 3
"ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް"

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުއްޓަސް، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 35
ރައީސަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކީ ގައުމަށް ބޭވަފާތެރިވުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުނު އިރު، ކުރިން ނުދެކޭ ވަރުގެ ތަރައްގީ ރާއްޖެ އަށް އަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކީ ގައުމަށް ބޭވަފާތެރިވުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 7
އަންނަ އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ގަތަރުގައި

ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އަންނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 29
އައިހަވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރު ބަޔަކަށް

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 30
އެއާޕޯޓް ނިމޭއިރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: ސައީދު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިމޭއިރު އެއާޕޯޓުގައި އިތުރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ފްރީޓްރޭޑަށް ރާއްޖޭގެ ދައުވަތު ޔޫއެސް، ޔޫކޭ، ޖަޕާނަށް

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަޕާނާ އެކު ވެސް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލަން ރާއްޖޭން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
ސީދާ ތައިލެންޑުން ކާނާ އެތެރެކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެއްވެސް މެދުވެރިއެއް ނެތި ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް ކާނާގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ދެ ގައުމުން އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 54
"އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުން މުސާރަތައް ބޮޑުވާނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 11, 2016 38
"މިއީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނޫން، އިގުތިސާދީ ނިންމުމެއް"

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިގްތިސާދީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް...

October 11, 2016
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮމެޓީ އަށް

ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައި، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެ މިނިސްޓަރަކާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 20
ބޮޑު އަގުގައި ކާޑު ވިއްކާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ: ސައީދު

ކާޑު ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ދޭ ގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށާއި އެކަމާ...

October 03, 2016 50
"މުސާރަ އަށް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބިދޭސީން ބޭރުކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
ޗައިނާ ފްރީ ޓްރޭޑް މަޝްވަރާތަކުގެ ފަހު ބުރު ފަށައިފި

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުގެ އެންމެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.