21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ދެ މިނިސްޓަރުން ހާޒިރު ކުރަނީ

މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން އެ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 16
ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރު: ތޯރިގު

ކަރަންޓުގެ އަގުތަކުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރު ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަސްޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 26
މަޖިލިސް: ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ޚާއްސަވެފައި

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވާނެ ގޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަމައެކަނި ނިންމަނީކީ ވެސް ނޫނެވެ. މަޖިލިހުގެ އަސްލު ވާޖިބު އަދާކުރޭތޯ ވެސް މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 11
މެރީޑިއަމުން ފައިސާ ހޯދަން ރިޔާޒަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ

މ. ނިޔަނދުރުގެ އިން މެރީޑިއަމް ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ތަނެއްގެ ފައިސާ ހޯދަން ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 9
"މިނިސްޓްރީތައް ކެމްޕޭން ޖަގަހަތަކަކަށް ބަދަލުވެދާނެ"

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އައްޔަން ކުރުންް މިނިސްޓަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ މިނިސްޓްރީތައް ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތައް ކުރާ ޖަގަހަތަކަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ބައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 7
މެރީޑިއަމްގެ މައްސަލާގައި އެސްޓީއޯގެ ބަޔަކު ހާޒިރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން ކްރެޑިޓަށް ނެގި ކަމަށް ބުނާ ތެލަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެސްޓީއޯއިން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހާޒިރުކޮށް، ހެކިބަސް ނަގައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 17
ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓައިލާ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ބިލް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ފައިސާތަކެއް ހޯދަން ރިޔާޒާ ދެކޮޅަށް ނާޒިމް ދައުވާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެެމްބަރު ރިިޔާޒު ރަޝީދުގެ އަތުން ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.