23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 25
ވަޒީފާއަކުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެތަ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފެދި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަސް ބުނަން ޖެހުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފެހި ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރި ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ދޮޅު އަހަރުގެ އަރުވާލުމުގެ ހުކުމެއް 2011 ގައި އައުމުންނާއި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި ނުދައްކައިގެން ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 38
ޔައުގޫބުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 13
ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނަގާތީ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން

ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނެގުން މި ވަގުތަށް މަޑުޖައްސައިލުމަށް އެދި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 157
"ރާއްޖެތެރެ، މާލެ" ބަހުސްގެ ފޯރި މަޖިލިހުގައި!

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެ އިން ގޯތި ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ބަހުސް މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ވަދެ، އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 31
ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްދީ: ޔައުގޫބް

ސުޕްރީމް ކޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަހުސް ކުރަނީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަން ކަމަށާއި އެކަން ނުކޮށް، ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.