08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 16
އަލީ ހުސެއިނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ނުވަދެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އަޑުއެހުންތަކަށް ނުވަދެވޭނެ ކަން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

August 08, 2017 135
ވައްޑެ ވަކިކުރީ މަސީހު މައްސަލާގައި ސޮއިކުރުމުން!

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް(ވައްޑެ) ޕީޕީއެމުން ވަކި ކުރިކަން ޕީޕީއެމުން އެންގީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކަމަށާއި އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

August 08, 2017 4
ލަތީފާއި އަމީތުގެ މައްސަލަ މާދަމާ އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިއްދޫ ދާއިގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 32
ސައުދާއި ވައްޑޭގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 27
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 79
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން "ކުށްވެރިން"؟

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިން މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލާފައި ތިބުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ކުޑަވެގެން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވެސް އެގޮތަށް ހީކޮށްފާނެ ކަމަކަށް...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 3
މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ތިން މެންބަރުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

July 29, 2017 8
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ލަސްވުމަކީ ދެރައެއް: އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުން ސުޕްރީމް...

July 29, 2017 27
"ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 36
ހަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތަ؟

މަޖިލިސް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުންތައް އޮއްސަމުން ދަނިކޮށް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި އިތުރު އަމުރެއް ނެރެ، ސުވާލު އުފައްދަމުން ދިޔަ...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 18
ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ވެސް ބަލައިގެންފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ހަތަރު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 77
ކީއްކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާންމުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އެ ހަތަރު ގޮނޑި އަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ...

19 ޖުލައި

July 19, 2017 28
މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ އެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި...

July 19, 2017 25
މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި "ގެއްލުން"، އާ މައްސަލައެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން "ވަކިކޮށް" އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކަން އަންގައިފި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 31
ޕީޕީއެމް 10 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: ވަކީލުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރުނު ހުކުމް، މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް އެ ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ކުރުމުން، ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ 10 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 17, 2017 48
ރެޑްވޭވް ސަލީމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އޭޖީ އަނިލް އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި އިރު ހުންނެވި ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުން، ވަކިވުމުން ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކި ކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން...

July 17, 2017 47
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ މެދު އިތުރު ސުވާލެއް ނެތް

ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހު އެ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 26
"ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުން ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމުން މިހާރު ވަކިވާން އެދިފައި ތިބި އަދި ކުރިން ވަކިކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 61
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 45
ގާނޫނުއަސާސީން އުފެއްދި އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ މަތިނުވެވޭނެ

ގާނޫނުއަސާސީން އުފެއްދި އެއްޗެއް، އެއަށްވުރެ މަތި ނުވެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 14, 2017 21
"ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތަސް ދުލެއް ނުދެއްވާނެ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމުން އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް، ބިރު ދައްކާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ ފިއްތުންތަކަށް މެމްބަރުން ދޫ...

13 ޖުލައި

July 13, 2017 44
ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ދޫދިނުމެއް ނެތް: އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމާއެކު، އޭނާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ދޫދެއްވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ އިލްހާމް އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 7
ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އަނާރާ ވެސް ވަންނަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީން ވަކިވާ އަދި ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަދަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް...

July 12, 2017 102
ގޮނޑި ގެއްލޭނެ އިތުރު ހާލަތެއް ނުގެނެވޭނެ: ނަޝީދު

ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލެވޭނެ އިތުރު ހާލަތެއް ކުރިމަތި ނުކުރެވޭނެ ކަމަަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 15
މެމްބަރުން ވަކިވުމަށް އިތުރު ތަރުޖަމާއެއް ނެތް:މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަކިވުމަށް އިތުރު ތަރުޖަމާއެއް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

10 ޖުލައި

July 10, 2017 211
ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 32
ކުރީގެ ނިންމުން: ޕާޓީ ބަދަލުކުރިޔަސް ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ ވިޕް ލައިނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅުމެވެ. އެކަހަލަ ނިންމުމެއް ހޯދަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް،...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 92
މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި: ރިޔާޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އެ ވަގުތު ހުރި ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް ނުވަތަ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާ ޚިލާފު ވިޔަސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...