19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ވަހީދު، ސުޖާއު ޕީޕީއެމްގެ ވައިބަ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު...

October 19, 2016 18
މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމެޓީއަކުން ރިޔާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމީޓީ (241...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 18
ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައްދަލުވުމެއް މުލިއާގޭގައި ފަށައިގެން މިހާރު ކުރި އަށް އެބަދެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 4
މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދީފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން، މާލެ ގެނެސް މިއަދު ފަރުވާ ދީފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 15
މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ރައީސް މަޝްވަރާކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތަކާ ހިލާފުވާ މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް...

August 21, 2016 15
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕާ ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 23
މިއީ ހިތްވަރެއް، މާޔޫސްވާނެ ތަނެއް ނެތް: ފާރިސް

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްވި ނަމަވެސް، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ ހިތްވަރެއް ކަމަށާއި ކުރިމަގުގައި މާޔޫސްވާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 25
ބިލަށް ވޯޓު ނުދޭން ގޮވާލަން މަޖިލިސް ދޮށަށް

ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލަށް ވޯޓު ނުދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ގޮވާލައި މަޖިލީސް އިދާރާ ދޮށަށް މިއަދު ބަޔަކު އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 53
ބިލަށް ވޯޓު ނުދޭން އެދި މެމްބަރުންނަށް މެސެޖްތަކެއް

ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ވޯޓު ނުދޭން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 19
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހަނިކުރަން އެޗްއާރްސީއެމް ދެކޮޅު

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގައި ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވެގެންދާ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާތައް އުނިކޮށް އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލް އެކުލަވާލަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ހުށަހަޅައިފި...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 10
32 އަހަރު ކުރިން ވަކިކުރި މެމްބަރަކު ކޯޓަށް

މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނ. އަތޮޅު މެމްބަރަކަށް ހުއްޓާ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރި މީހަކު ބަދަލު ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 83
ރިޝްވަތުގެ ތަހުގީގު ކުރާތީ އޭސީސީ އަށް އިންޒާރު ދީފި

ރަށްްތައް ދޫކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބެއްސެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި މެމްބަރާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސުވާލު ކުރަން ނިންމުމުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.