20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 24
އެމްޓީސީސީގެ ރެކޯޑުން އުންމީދު އާވެއްޖެ: ސަލީމް

މި ސަރުކާރުން ހެދި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހޯރަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ނިންމާލުމުގައި މުގުރާލި ރެކޯޑާއެކު އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 12
އެމްޓީސީސީ އަށް 928 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ދީފި

ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ނުވަ މަޝްރޫއެއް 928 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020 11
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހަދަން 144 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
އެމްޓީސީސީގެ ކާމިޔާބީގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނުވަަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ރެކޯޑު އަދަދެއްގެ ފައިދާ ލިބުނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 101
ވަކި "ޓީމަކަށް" ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެން: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް އުޅުއްވާ ކުންފުނިތަކުގެ މަތީ ބައެއް މަގާމުތަކުން އެއްބަަޔަކު ފެންނަނީ އުސޫލުން ބޭރުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީގެން ނޫން ކަމަށް އޭނާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 34
މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް މުޅިން ވެސް ދިވެހިން

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި އަހަރަކު 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 5
ދުވާފަރުގެ މަގުތަކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 11
ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 7
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް ދެ ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް ދެ ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 18, 2020 6
ތުހުމަތުތައް ބެލުމަށް އެމްޓީސީސީން އޭސީސީއަށް ހިނގައްޖެ

އެމްޓީސީސީ އާ މެދު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް، އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުންފުންޏާ މެދު ކޮށްފައިވާތީ އެކަން ބެލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ކުންފުނިން...

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް އަންނަ މަހު ހަދަން ފަށާނެ

ފުވައްމަލަކުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 10, 2020 23
މަހާޖައްރާފުގައި 4 މަސް ފަހުން އުޅޭނީ ހުސް ދިވެހިން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، މަހާޖައްރާފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ވެސް ދިވެހި...

25 މާޗް

March 25, 2020 2
އިންޖީނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެމްޓީސީސީން ލުޔެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ނަގާފައިވާ އިންޖީނަށް ފައިސާދެއްކުމުގައި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އެމްޓީސީސީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 2
ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން ނުލިބޭ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 06, 2020 2
މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ

ގދ. މާވަރުލުގައި ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހަށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 4
ހއ. އާއި ހދ. ގެ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ

ހއ. އާއި ހދ. ގައި އެމްޓީސީސީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 21
ސ. ހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 9
އެމްޓީސީސީން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ

އަންނަ މަހު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 2
ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ނ. ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 28
އެމްޓީސީސީއަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް!

މިދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 38
އާޒިމް އެމްޓީސީސީއަށް، ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ އާޒިމް އެމްޓީސީސީ އަށް އަދި އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ޝާހު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 24
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...