29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 2
ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ނ. ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 3
ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ. ފެހެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 4
އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 5
ރ. ވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރ. ވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 1
ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ހަދަން ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު ހަދަން ފަށައިފި

ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނ. ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
ލ. މާބައިދޫގެ އާ ނެރު ހަދައި ނިންމާލައިފި

ލ. މާބައިދޫގެ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގެ ތޮށި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލަންޓް ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 4
ރަސްމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 9
ރަކީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވ.ރަކީދޫގެ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ކޮމަންޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 8
ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާލެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 4
ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން އއ.ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ދ. މީދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދ. މީދޫގައި ބަންދަރު ހަދަން، 36 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 3
ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް 217 މިލިއަން

ޖުމްލަ 217 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން، އެމްޓީސީސީ އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ، ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
147 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފި

ގާތްގަނޑަކަށް 147 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެކި މަޝްރޫއު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ތަފާތު ކުންފުނިތަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

October 01, 2019 4
އެމްޓީސީސީން މަޑިފުށީ ބަނދަރު ހަދައި ނިންމައިފި

ތ. މަޑީފުށި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 2
ދެ ރަށެއްގައި ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ދީފި

ނ. މިލަދު އާއި ލ. މާވަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.