10 ޖޫން

June 10, 2020 11
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑު ކުރަން ފަށައިފި

އުތުރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް، މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.