20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 24
އެމްޓީސީސީގެ ރެކޯޑުން އުންމީދު އާވެއްޖެ: ސަލީމް

މި ސަރުކާރުން ހެދި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހޯރަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ނިންމާލުމުގައި މުގުރާލި ރެކޯޑާއެކު އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 7
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު އާދީއްތަ ދުވަހަށް ނިންމަނީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެމްޓިސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 20
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު 11 ނޮވެމްބަރަށް ނިންމަނީ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 48
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި ޖެޓީއެއް ހަދައިދޭން އެދިއްޖެ

ހއ. ހޯރަފުށީގެ ފަޅުން ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓަށް ވަކިން ލަފައި ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އެ އަތޮޅުގެ ގިިނަ ކައުންސިލްތަކުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 12
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ހަދަން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ފަސިންޖާ ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 19
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.