20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ ބޮޑު ބައި ހަދައި ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 64 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 13
ލ. ފޮނަދޫ މަގުތަކުގައި މި މަހު ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ލ. ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 59 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 59 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 18
ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.