14 ޖޫން

June 14, 2020
އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިތުރުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީގެ އަންނަ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ފަހު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 2
އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ ފްރޮންޓް ލައިނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުންވެގެން ތިބެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.