07 ޖުލައި

July 07, 2019 20
ފައިދާ ދަށްވީ ބްރިޖާއި މަހާ ޖައްރާފާ ހެދި: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ ދަށްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި މަހާ ޖައްރާފު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޖުލައި 8 ގައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 8
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ނުބެހީ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެގެން

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ މާލި ހާލަތު ދަށްވެގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 2
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބަހަން ނިންމައިފި

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ ނުބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 9
"މަހާޖައްރާފް ގަންނަން ސަރުކާރުން ދިނީ ލޯނެއް ނޫން"

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައި އެ ކުންފުނީގެ ޑްރެޖަރު ގަތުމަށް ސަރުކާރުން ދިނީ ލޯނެއް ނޫން ކަމަށް އެ...

April 27, 2018 3
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ އަކަށް 2.60ރ ބަހަނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 2.60ރ. ބަހަން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 7
އެމްޓީސީސީ އަށް 145 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 145.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނީ 188 މިލިއަން

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ލިބުނީ 188 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ. އަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ދިން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދިނުމަށް، ހިއްސާ މޫނުމަތީ އަގު 50ރ. އިން 5ރ. އަށް ދަށްކޮށް، ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އިތުރު އެއް ހިއްސާ ދިނުމަށް، ރޭ ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 17
އެމްޓީސީސީގެ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ސީއެމްޑީއޭއަށް

އެމްޓީސީސީން މިރޭ ބާއްވާ ހާއްސަ ގޮތަކުން ކުރާ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
އެމްޓީސީސީގެ އީޖީއެމް މި މަހުގެ 18 އަށް ފަސްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ (އީޖީއެމް)ގެ ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށް، އެ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 18 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 13
އެމްޓީސީސީ ވެރިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުނުކުރަން އަންގައިފި

އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންގެ އެލަވަންސް މިމަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމުން އެކަން ނުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) ން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 9
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ އަގު ދަށްކޮށް ވިއްކަން ފަށަނީ

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު ފަސް ރުފިޔާ އަށް ދަށްކޮށް، ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.