20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ ބޮޑު ބައި ހަދައި ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 64 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 13
ލ. ފޮނަދޫ މަގުތަކުގައި މި މަހު ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ލ. ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 5
ދުވާފަރުގެ މަގުތަކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ދުވާފަރު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ދުވާފަރު މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 8
އޭދަފުށީ ބައެއް މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިމިއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 12
ދުވާފަރު މަގުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހަދައި ނިންމައިފި

ދުވާފަރުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 67 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

ފުއްމުލަކުގައި ރަށު ތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 59 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 59 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 17
ހަތް ރަށެއްގެ މަގު ހަދާ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހިންގާ ރަށްރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ށ. ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.