10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ހުޅުމީދޫ ތާރުމަގު އޮގަސްޓަށް ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ އައްޑޫ ހުޅުދޫ/މީދޫގެ ބޮޑު މަގުގެ 80 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.