18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެމްޓީސީސީން އެމްއެސްޑީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް

އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތައްް ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި...

October 18, 2017 9
ތުޅާދޫ ނެރަށް ބާޖެއް އަރައި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓިއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫގެ ބޭރު ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބާޖެއް، އެ ރަށަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗަށް އަރައި، އެހެން އުޅަނދުތަކަށް ރަށަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 38
ޑްރެޖަރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު

އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފު) އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްކާނީ ހދ. ކުޅުފުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާ ސަރަހައްދު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
އެމްޓީސީސީން މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އެތާންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލާޝިޕް ދީފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 18
މަހާ ޖައްރާފް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) ރާއްޖެ އަށް އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 39
ހިއްސާ ވިއްކައިގެން އެމްޓީސީސީން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ނިންމައިިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 43
މަހާ ޖައްރާފު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) އާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
އެމްޓީސީސީން އާ ޓަގަކާއި ބާޖެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން އާ ޓަގަކާއި ބާޖެއް ހިދުމަތަށް ނެރެ، ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 2
އެމްޓީސީސީން ތިލަފުށީގައި ބޯޓް ޔާޑެއް ހުޅުވައިފި

އެމްޓީސީސީން ތިލަފުށީގައި ބޯޓް ޔާޑެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އައި ބަދަލާއެކު އަޖައިބުވެއްޖެ!

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މެރިން އެކްސްޕޯ އަށް ވަންނަން ޖެހުނީ ކުދި ރިޔާތަކެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަފާތު ނަމަވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ދޮރާއްޓަކުންނެވެ. އެ ދޮރާށިން...

September 11, 2017
އެލައިޑް، އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއާއި އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން "ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަމުގައި ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ފޯ ސްޓްރޯކް 60 ހޯސްޕަވަރުގެ ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ލިބޭ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 13
ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ރަށެއް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް ރިސޯޓެއް ހަދަން އަނެއްކާވެސް ރަށެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2017
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ. އަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ދިން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދިނުމަށް، ހިއްސާ...

August 30, 2017 9
އާ ތިން އޭސީ ފެރީ އޮކްޓޯބަރު މަހު ގެންނާނެ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަ ފެށި، ތިން އޭސީ ފެރީ (ޕްރީމިއަމް ލިންކް) އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 4
ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗުފަހަރުގައި ސުޒުކީ އިންޖީނު އަޅަނީ

ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗްފަހަރުގައި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު އަޅަން އިސްކަން ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރޭ ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރުން 100،000ރ. ގެ އަގުހުރި އިނާމަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޖޫންޖުލާ" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2017 4
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަސް ކުރަން ކުރި ހޭދަ އާއި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީ އަށް މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު "އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު" ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ޖުންޖުލާ" ފަށައިފި؛ އިނާމަކީ އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން 100،000ރ.ގެ އިނާމަކާ އެކު "ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ 2017" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

June 11, 2017 3
ހުޅުމާލެ އަށް އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ދުއްވަން ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 25
ހުރިހާ ބޯޑަކަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ އަތްބޭނުން!

އާއްމުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ގުނަވަނަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. އެ ބޯޑުގައި މެޖޯރިޓީ ޝެއާހޮލްޑަރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިތުރުން އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ....

19 މެއި

May 19, 2017 29
އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރުގެ ވޯޓު

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރަށް ވޯޓު ދެވޭ ގޮތަށް، ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 17
އެމްޓީސީސީގެ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ސީއެމްޑީއޭއަށް

އެމްޓީސީސީން މިރޭ ބާއްވާ ހާއްސަ ގޮތަކުން ކުރާ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.