26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 13
އެމްޓީސީސީ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ގެންނަނީ

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ގަތް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 29
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 2
އެމްޓީސީސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ސުޒުކީ ފޯރި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 29 މިލިއަނުގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު ވަރުގެ ސާފު ފައިދާއެއް މިދިޔަ ކުއާޓާގައި ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 46
ވިއްސާރާގައި ރަސްމީ ފާލަމުގެ ސަތަރިއެއް އެއްލާލައިފި

ގަދަ ވަޔާ އެކު މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގެ ސަތަރިތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ހިލަ އުފުލި ބަނޑެއް ދިޔަވެގެން މާލެއަށް ހުސްކުރަނީ

އެމްޓީސީސީން އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންކުރަން އިންޑިއާއިން ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން މާލެ އައި ބަނޑެއް ފޫގޮސް އަރިއަޅާލުމުން، އޭގައި ހުރި ހިލަަތައް، އަލަށް ހަދާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 5
ފެރީގެ ހިދުމަތްދޭ ނުވަ އަތޮޅުގައި ނަގާ އަގު ބޮޑެއް ނޫން

އެމްޓީސީސީން ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ދެމުން އަންނަ ފެރީ ހިދުމަތުގެ އަގު ނަގަނީ މީގެ ކުރިން މި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އަގުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 17
އިތުރު ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން އިތުރު ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 12
އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 15
މުޅި ރާއްޖޭގައި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 17
އާ ފެރީ ޓާމިނަލް އަޅަން ވެހިކަލް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ހުސްކުރަން އެމްޓީސީސީން އަންގައިފި އެވެ.

June 26, 2016 15
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި 26 އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 9
ސިނާން އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިކޮށް މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ސިނާން އަލީ، އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 21
ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީތަކެއް އެމްޓީސީސީން މާލެ ގެންނަނީ

ފެންވަރު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ގެނައުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

June 15, 2016 8
މާލޭގެ އާ ބަސް ދަތުރުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 18
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯއަކަށް އިބްރާހިމް ޒިޔަތު

އެމްޓީސީސީގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 7
ހަލީމް އެމްއާރުޑީސީއަށް، ސިނާން ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން އިއްޔެ ވަކިކުރި އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމް، މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 23
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ރައްޒާގު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމާއި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ނަޒީމް މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
"ސުޒުކީ ފޯރި" ގައި މިފަހަރު ވެސް އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ "ސުޒުކީ ފޯރި" ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން 15 ހޯސްޕަވަރުގެ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ފެރީގެ ހިދުމަތް ހަމައެކަނި އެމްޓީސީސީ އަށް

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި އެމްއޭސީއެލް އަދި އެމްޕީއެލް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޓްރާންސްޕޯޓް ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި، ހަމައެކަނި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 6
އެމްޓީސީސީ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއްގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއް ގަޑި އިރަށް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2016
އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއްވީ މިދިޔަ އަހަރު

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.04 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. އަދި ޓެކުހަށް ކަނޑާފައި 185.68 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.